Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng | Aviationaustralia.asia

Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng


Bài giảng: Cách viết phương trình đường thẳng cơ bản – Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp giải

Quảng cáo

– Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa d’ và vuông góc với mặt phẳng (P)

– Hình chiếu cần tìm d = (P) ∩ (Q)

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ: 1

Viết phương trình đường thẳng d là hình chiếu của d’ trên (P) biết:

Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

A.Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

B.Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

C.Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

D.Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

Hướng dẫn giải

+ Đường thẳng d’ có vecto chỉ phương Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

Mặt phẳng ( P) có vecto pháp tuyến là: Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

– Mặt phẳng (Q) chứa d’ và vuông góc với (P) có Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

1 điểm thuộc d’ cũng thuộc (Q) là: (1; 2; -1)

Phương trình mặt phẳng (Q) là:

1.(x – 1) + 0.(y – 2) – 1.(z + 1) = 0 hay x – z – 2 = 0

– Hình chiếu cần tìm d = (P) ∩ (Q)

Tọa độ của điểm M (x; y; z) thuộc d thỏa mãn:

Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

Vậy phương trình của d là:Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

Chọn A.

Quảng cáo

Ví dụ: 2

Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của d trên (Oxy) biết : Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

A. Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

B. Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

C. Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

D. Đáp án khác

Hướng dẫn giải

Mỗi điểm M (x; y; z) thuộc d có hình chiếu trên (Oxy) là điểm M’ (x; y; 0) thuộc d’ với d’ là hình chiếu của d trên (Oxy)

Vậy d’ có phương trình tham số là:

Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

Chọn C.

Ví dụ: 3

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz; cho đường thẳng Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12
và mặt thẳng (P): 3x+ 5y – z- 2= 0 . Gọi d’ là hình chiếu của d lên (P). Phương trình tham số của d’ là

A. Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

B. Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

C. Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

D. Đáp án khác

Hướng dẫn giải

+ Gọi mặt phẳng (Q) chứa d và vuông góc với (P).

Đường thẳng d đi qua điểm B( 12; 9; 1) và có vectơ chỉ phương Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

Mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

=> Mặt phẳng ( Q) qua B( 12; 9; 1) có vectơ pháp tuyến Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

=> Phương trình (Q): – 8( x- 12) + 7( y- 9) + 11(z- 1) = 0

Hay – 8x + 7y + 11z + 22= 0

+ Đường thẳng d’ cần tìm là giao tuyến của (P) và (Q).

Tìm một điểm thuộc d’, bằng cách cho y= 0

Ta có hệ : Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

=> M( 0; 0; – 2)∈ d

+ Đường thẳng d’ đi qua điểm M( 0; 0; – 2) và có vectơ chỉ phương Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

Vậy phương trình tham số của d’ là: Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

Chọn B.

Quảng cáo

Ví dụ: 4

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz; cho hai điểm A( 1; 1; -2) và B(0; 2; -2). Cho mặt phẳng ( P): x+ y- 2z- 6= 0. Viết phương trình đường thẳng d là hình chiếu của đường thẳng AB lên mặt phẳng ( P)?

A.Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

B.Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

C. Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

D. Tất cả sai

Hướng dẫn giải

+ Thay tọa độ điểm A và B vào phương trình mặt phẳng ( P) ta được :

1+ 1- 2.(-2) – 6 = 0 ( thỏa mãn).

Và 0+ 2- 2( -2) – 6= 0 ( thỏa mãn) .

=> Hai điểm A và B cùng thuộc mặt phẳng (P).

Suy ra; mặt phẳng (P) chứa đường thẳng AB.

=> Hình chiếu của đường thẳng AB lên mặt phẳng (P) là chính nó.

+ Đường thẳng AB: đi qua A( 1; 1; -2) và nhận vecto Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

=> Phương trình AB: Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

Chọn C.

Ví dụ: 5

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz; cho hai điểm A( -1; 2; 0) và B( 0; 1; 1). Mặt phẳng (P): 3x+ y- z + 6= 0. Viết phương trình đường thẳng d là hình chiếu của đường thẳng AB trên mặt phẳng ( P)?

A. Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

B.Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

C. Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

D. Đáp án khác

Hướng dẫn giải

+ Gọi mặt phẳng (Q) chứa AB và vuông góc với (P).

Đường thẳng AB đi qua A( -1; 2;0) và có vectơ chỉ phương Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12
.

Mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

READ  Tấm chiếu mới là gì? Tấm chiếu mới chưa từng trải là gì? | Aviationaustralia.asia

=> Mặt phẳng ( Q) qua A( – 1; 2; 0) có vectơ pháp tuyến Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12
chọn vecto Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

=> Phuong trình (Q): 0( x+ 1) + 1( y- 2) + 1( z- 0) = 0
Hay y+ z – 2= 0

+ Đường thẳng d cần tìm là giao tuyến của (P) và (Q). Suy ra mỗi điểm M( x; y; z) thuộc

d thì thỏa mãn : Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

Tìm một điểm thuộc d, bằng cách cho x= 0

Ta có hệ: Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

=> M( 0;-2; 4) ∈d

+ Đường thẳng d’ đi qua điểm M( 0; – 2; 4) và có vectơ chỉ phương Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

Vậy phương trình tham số của d’ là: Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

Chọn A.

Ví dụ: 6

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz; cho mặt phẳng (P) đi qua ba điểm
A( 1; 0;0); B( 0; 1; 0) và C( 0; 0;1). Đường thẳng Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12
. Gọi đường thẳng Δ là hình chiếu của d lên mặt phẳng (P). Trong các điểm sau điểm nào thuộc Δ?

A. ( 1; 2; -1)

B. ( 2; – 3; – 2)

C. (- 1; 3; -1)

D. ( 0; – 1; 0)

Hướng dẫn giải

+ Đường thẳng d có vecto chỉ phương Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

+ Phương trình mặt phẳng Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12
hay x+ y+ z- 1= 0

+ Gọi (Q) là mặt phẳng chứa đường thẳng d và vuông góc với mặt phẳng (P)

=> Mặt phẳng (Q) đi qua điểm B(0; 1; 0) thuộc d và nhận vecto Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

làm vecto pháp tuyến chọn Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

=> Phương trình mặt phẳng ( Q): 1(x- 0) + 0( y- 1) – 1( z- 0) = 0

Hay ( Q): x- z= 0

+ đường thẳng Δ cần tìm là giao tuyến của hai mặt phẳng (P) và (Q). Do đó: với mỗi

điểm M(x;y;z) thuộc Δ phải thỏa mãn: Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

Đặt x= t => Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

=> Phương trình tham số của đường thẳng Δ: Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

+cho t= – 1 ta được điểm H( -1;3; -1) thuộc đường thẳng Δ.

Chọn C

Ví dụ: 7

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz; cho đường thẳng Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12
; mặt phẳng (P) đi qua H(1;1;1)và song song với mặt phẳng ( Q): x-2y+ z- 2= 0. Viết phương trình đường thẳng Δ là hình chiếu của d lên mặt phẳng (P)?

A.Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

B.Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

C.Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

D.Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

Hướng dẫn giải

+ Mặt phẳng ( P) song song với mặt phẳng ( Q) nên phương trình mặt phẳng ( P) có dạng: x- 2y + z+ D= 0

Mà điểm H( 1; 1; 1) thuộc (P) nên : 1- 2. 1+ 1+ D= 0
⇔ D= 0

Vậy phương trình (P): x- 2y + z= 0

+ Đường thẳng d đi qua M(1 ;2; 0) và có vecto chỉ phương Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

+ Gọi ( R) là mặt phẳng chứa d và vuông góc với mặt phẳng (P).

=> (R) qua M( 1; 2; 0) và có vecto pháp tuyến Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

=> Phương trình ( R): 2( x- 1) + 3( y- 2) + 4( z- 0) = 0 hay 2x + 3y+ 4z – 8= 0

+ Đường thẳng Δ cần tìm là giao tuyến của mặt phẳng (P) và ( R). Do đó; với mỗi điểm N( x;y; z) thuộc đường thẳng Δ thỏa mãn:

Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

Chọn một điểm thuộc Δ bằng cách cho y= 0; thay vào hệ phương trình trên ta được x= -4 và z= 4 => I( – 4; 0; 4) thuộc Δ.

Đường thẳng Δ có vecto chỉ phương Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

=> Phương trình đường thẳng Δ: Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

Chọn D.

Ví dụ: 8

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz; cho đường thẳng Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12
và mặt phẳng (P): 2x- y- z+ 4= 0. Gọi Δ là hình chiếu của d lên mặt phẳng (P). Biết phương
trình đường thẳng Δ có dạng: Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12
. Tính a+ b+ c?

A. 3

B. 2

C.– 4

D. 5

Hướng dẫn giải

+ Đường thẳng d đi qua A( -2; 1; 0) có vecto chỉ phương Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

Mặt phẳng (P) có vecto pháp tuyến Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12
.

+ Gọi ( Q) là mặt phẳng chứa d và vuông góc với mặt phẳng (P). Khi đó; mặt phẳng

(Q) chứa A( -2; 1; 0) và nhận vecto Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

=> Phương trình ( Q): 1( x+ 2) + 1( y- 1) + 1( z-0) = 0 hay x+ y+ z+ 2 = 0

+ Đường thẳng Δ cần tìm là giao tuyến của hai mặt phẳng ( P) và ( Q). Với mỗi điểm

M( x; y; z) thuộc Δ thỏa mãn hệ phương trình: Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

Chọn một điểm thuộc Δ bằng cách cho y= 0 thay vào hệ ta được x= – 2 và z= 0

READ  Bạn Không Thông Minh Lắm Đâu | Aviationaustralia.asia

=> Điểm B( -2; 0; 0) thuộc Δ và Δ nhận vecto Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12
làm vecto chỉ phương

=> Phương trình đường thẳng Δ: Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

=> a= 0; b= 0 và c= 3 nên a+ b+c= 3

Chọn A.

C. Bài tập vận dụng

Câu 1:

Viết phương trình đường thẳng d là hình chiếu của d’ trên (P) biết:

Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

A. Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

B.Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

C.Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

D. Đáp án khác

+ Đường thẳng d’ có vecto chỉ phương Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

Mặt phẳng ( P) có vecto pháp tuyến là: Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

– Mặt phẳng (Q) chứa d’ và vuông góc với (P) có Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

1 điểm thuộc d’ cũng thuộc (Q) là: ( 0; 0; -1)

Phương trình mặt phẳng (Q) là:
1.(x – 0) + 0.(y – 0) – 1.(z + 1) = 0 hay x – z – 1 = 0

– Hình chiếu cần tìm d = (P) ∩ (Q)

Tọa độ của điểm M (x; y; z) thuộc d thỏa mãn:

Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

Vậy phương trình của d là:Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

Chọn B.

Câu 2:

Viết phương trình đường thẳng d’ là hình chiếu của d trên (Oxz) biết : Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

A. Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

B. Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

C. Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

D. Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

Mặt phẳng (Oxz)có phương trình y= 0.

Mỗi điểm M (x; y; z) thuộc d có hình chiếu trên (Oxz) là điểm M’ (x; 0; z) thuộc d’ với d’ là hình chiếu của d trên (Oxz)

Vậy d’ có phương trình tham số là d’:Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

Chọn A.

Câu 3:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz; cho đường thẳng Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12
và mặt thẳng (P): -3x+ y – z – 2= 0 . Gọi d’ là hình chiếu của d lên (P). Phương trình tham số của d’ là

A. Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

B.Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

C. Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

D. Đáp án khác

+ Gọi mặt phẳng (Q) chứa d và vuông góc với (P).

Đường thẳng d đi qua điểm B( 1;0; 1) và có vectơ chỉ phương Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12
.

Mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

=> Mặt phẳng ( Q) qua B( 1; 0; 1) có vectơ pháp tuyến Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

=> Phuong trình (Q): 1( x- 1) – 1( y- 0) – 4(z- 1) = 0 hay x – y – 4z + 3= 0

+ Đường thẳng d’ cần tìm là giao tuyến của (P) và (Q).

Tìm một điểm thuộc d’, bằng cách cho z= 0

Ta có hệ: Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

=> M(1/2; 7/2;0) ∈d’

+ Đường thẳng d’ đi qua điểm M và có vectơ chỉ phương Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

Vậy phương trình tham số của d’ là: Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

Chọn B.

Câu 4:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz; cho hai điểm A(- 2; 3; 0) và B(0; 3; 1). Cho mặt phẳng ( P): x+ 2y- 2z- 4= 0. Viết phương trình đường thẳng d là hình chiếu của đường thẳng AB lên mặt phẳng ( P)?

A. Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

B.Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

C. Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

D. Tất cả sai

+ Thay tọa độ điểm A và B vào phương trình mặt phẳng ( P) ta được :

– 2+ 2.3- 2.0 – 4= 0 ( thỏa mãn).

Và 0+ 2.3 – 2. 1- 4 = 0 ( thỏa mãn) .

=> Hai điểm A và B cùng thuộc mặt phẳng (P).

Suy ra; mặt phẳng (P) chứa đường thẳng AB.

=> Hình chiếu của đường thẳng AB lên mặt phẳng (P) là chính nó.

+ Đường thẳng AB: đi qua A(- 2; 3; 0) và nhận vecto Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

=> Phương trình AB: Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

Chọn C.

Câu 5:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz; cho hai điểm A( -2; – 1; – 3) và B( 0; 1; -2). Mặt phẳng (P): x+ 2y- z + 6= 0. Viết phương trình đường thẳng d là hình chiếu của đường thẳng AB trên mặt phẳng ( P)?

A.Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

B.Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

C. Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

D. Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

+ Gọi mặt phẳng (Q) chứa AB và vuông góc với (P).

Đường thẳng AB đi qua B( 0; 1; – 2) và có vectơ chỉ phương Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12
.

Mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

=> Mặt phẳng ( Q) qua B( 0; 1; -2) có vectơ pháp tuyến Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12
.

=> Phuong trình (Q): – 4( x- 0) + 3( y- 1) + 2( z+ 2) = 0
Hay – 4x + 3y+ 2z + 1= 0

+ Đường thẳng d cần tìm là giao tuyến của (P) và (Q). Suy ra mỗi điểm M( x; y; z) thuộc

d thì thỏa mãn : Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

Tìm một điểm thuộc d, bằng cách cho y= 1

Ta có hệ : Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

=> M( 10; 1; 18) ∈d

+ Đường thẳng d’ đi qua điểm (10; 1; 18) và có vectơ chỉ phương

READ  Giải đáp ẩn số “pros and cons” nghĩa là gì? tại Timviec365.vn | Aviationaustralia.asia

Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

Vậy phương trình tham số của d’ là:Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

Chọn D.

Câu 6:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz; cho mặt phẳng (P) đi qua ba điểm
A( 2; 0;0); B( 0; -3; 0) và C( 0; 0;-2). Đường thẳng Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12
. Gọi đường thẳng Δ là hình chiếu của d lên mặt phẳng (P). Trong các vecto sau vecto nào là vecto chỉ phương của Δ?

A. ( 1; 2; -1)

B. ( 2; – 3; – 2)

C. (1; 3; -1)

D. ( 3; – 1; 0)

+ Đường thẳng d đi qua I (1; 0; 0) có vecto chỉ phương Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

+ Phương trình mặt phẳng Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12 hay 3x – 2y – 3z – 6= 0

+ Gọi (Q) là mặt phẳng chứa đường thẳng d và vuông góc với mặt phẳng (P)

=> Mặt phẳng (Q) đi qua điểm I(1; 0 ;0) thuộc d và nhận vecto Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

làm vecto pháp tuyến chọn Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

=> Phương trình mặt phẳng ( Q): 1(x- 1) + 0( y- 0) + 1( z- 0) = 0

Hay ( Q): x+ z- 1= 0

+ đường thẳng Δ cần tìm là giao tuyến của hai mặt phẳng (P) và (Q). Do đó; với mõi

điểm M(x;y;z) thuộc Δ phải thỏa mãn: Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

Đặt x= t => Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

=> Phương trình tham số của đường thẳng Δ: Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

Vậy một vec to chỉ phương của Δ là ( 1;3; – 1)

Chọn C

Câu 7:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz; cho đường thẳng Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12
; mặt phẳng (P) gốc tọa độ và song song với mặt phẳng ( Q): x+ y+ z- 3= 0. Viết phương trình đường thẳng Δ là hình chiếu của d lên mặt phẳng (P)?

A.Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

B. Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

C.Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

D.Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

+ Mặt phẳng ( P) song song với mặt phẳng ( Q) nên phương trình mặt phẳng ( P) có dạng: x + y + z+ D= 0

Mà điểm O(0; 0; 0) thuộc (P) nên : 0+ 0+ 0+ D = 0
⇔ D= 0. Vậy phương trình (P): x+ y + z= 0

+ Đường thẳng d đi qua M(- 3;1; -2) và có vecto chỉ phương Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

+ Gọi ( R) là mặt phẳng chứa d và vuông góc với mặt phẳng (P).

=> (R) qua M(- 3; 1; -2) và có vecto pháp tuyến Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

=> Phương trình ( R): 2( x+ 3) – 1( y- 1) – 1( z+ 2) = 0 hay 2x – y- z+ 5= 0

+ Đường thẳng Δ cần tìm là giao tuyến của mặt phẳng (P) và ( R). Do đó; với mỗi điểm N( x;y; z) thuộc đường thẳng Δ thỏa mãn:

Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

Chọn một điểm thuộc Δ bằng cách cho y= 0; thay vào hệ phương trình trên ta được

Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12
thuộc Δ.

Đường thẳng Δ có vecto chỉ phương Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

=> Phương trình đường thẳng Δ:Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12
và đường thẳng Δ không có phương trình chính tắc.

Chọn D.

Câu 8:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz; cho đường thẳng Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12
và mặt phẳng (P): 2x – y + z+ 2= 0. Gọi Δ là hình chiếu của d lên mặt phẳng (P). Tìm một vecto chỉ phương của đường thẳng Δ ?

A. (3; 6; 0)

B. ( 1; – 2; 0 )

C. ( 6; 0; 12)

D. (0; 1; 2)

+ Đường thẳng d đi qua A( 0; – 2; – 3) có vecto chỉ phương Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

Mặt phẳng (P) có vecto pháp tuyến Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12
.

+ Gọi ( Q) là mặt phẳng chứa d và vuông góc với mặt phẳng (P). Khi đó; mặt phẳng

(Q) chứa A(0; -2; – 3) và nhận vecto Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12
làm vecto pháp tuyến

=> Phương trình ( Q): – 2( x- 0) + 1( y+ 2) + 5( z+ 3) = 0 hay – 2x + y+ 5z + 17 = 0

+ Đường thẳng Δ cần tìm là giao tuyến của hai mặt phẳng ( P) và ( Q). Với mỗi điểm

M( x; y; z) thuộc Δ thỏa mãn hệ phương trình: Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12

=> Δ nhận vecto Viết phương trình đường thẳng là hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng - Toán lớp 12
làm vecto chỉ phương

=> đường thẳng Δ cũng nhận vecto ( 3; 6; 0) làm vecto chỉ phương

Chọn A.


Bài giảng: Cách viết phương trình đường thẳng nâng cao – Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

Xem thêm các chuyên đề Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:


Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất – CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

phuong-trinh-duong-thang-trong-khong-gian.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud