Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 1 (có đáp án): Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế | Aviationaustralia.asiaCâu hỏi Địa lý 11 bài 1 (có đáp án): Những thách thức đối với sự phát triển kinh tế và xã hội (Phần 1)

Câu hỏi 1: Nguyên nhân chính dẫn đến sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế xã hội giữa các nước đang phát triển và đang phát triển là do.

Quảng cáo

A. Dân tộc và tôn giáo.

B. Gia tăng dân số và cơ cấu dân số.

C. Trình độ khoa học – kỹ thuật.

D. Khí hậu và tài nguyên thiên nhiên.

Trả lời:

Giải thích: Các quốc gia trên thế giới có khí hậu, dân cư, kinh tế – xã hội khác nhau nên được chia thành hai nhóm nước: đang phát triển và đang phát triển. Các quốc gia rất khác nhau về trình độ phát triển kinh tế xã hội, sự khác biệt này là do trình độ khoa học công nghệ, chất lượng nguồn lao động… khác nhau.

Câu 2: Nội dung nào sau đây không phản ánh tình trạng kinh tế – xã hội của các nước phát triển?

A. Đầu tư ra nước ngoài

B. Dân số tăng nhanh

C. GDP bình quân đầu người cao

D. Một thước đo chính của sự phát triển con người

Quảng cáo

Trả lời: KHẤU TRỪ

Giải thích: Phần 1, SGK / 6 – 7 nguyên bản địa lí.

Câu hỏi 3: Việc xác định trình độ phát triển kinh tế và xã hội của các nước đang phát triển không được bao gồm

A. Nợ nước ngoài

B. GDP bình quân đầu người thấp

C. Gia tăng dân số tự nhiên

D. Tốc độ phát triển của con người thấp

Trả lời:

Giải thích: Phần 1, SGK / 6 – 7 nguyên bản địa lí.

Câu hỏi 4: Ở những quốc gia này, quốc gia công nghiệp phát triển mới (NIC) nào?

A. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Pháp

B. Pháp, Bolivia, Việt Nam

C. Nigeria, Sudan, Congo

D. Hàn Quốc, Brazil, Argentina

Trả lời: DỄ

Giải thích: Phần 1, Đọc / 7 địa lý gốc.

Câu hỏi 5: Sự thay đổi GDP kinh tế của các nước phát triển so với các nước đang phát triển như sau:

A. Khu vực III rất lớn

B. Khu vực II mật độ rất thấp

C. Khu vực I số còn lớn

D. Cân bằng giữa các vùng

Trả lời: TRONG

Giải thích: Phần 2, Sách / 7 bản địa lý gốc.

Quảng cáo

Câu 6 GDP kinh tế của các nước đang phát triển so với các thế giới phát triển như sau:

A. Khu vực của tôi quá nhỏ

B. Khu vực III rất lớn

C. Khu vực của tôi rất rộng

D. Khu vực II rất dày đặc

READ  Giáo án Lịch Sử 11 Bài 3: Trung Quốc | Aviationaustralia.asia

Trả lời:

Giải thích: Phần 2, Sách / 7 bản địa lý gốc.

Đối với bảng thông tin:

GDP bình quân đầu người của các nước trên thế giới năm 2013

(Đơn vị: USD)

Câu hỏi Địa lý 11 |  Câu hỏi Địa lý 11

Câu 7. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Các nước phát triển có GDP bình quân đầu người trên 60.000 USD

B. Sự khác biệt đáng kể về GDP bình quân đầu người giữa các nước đang phát triển và đang phát triển

C. Các nước đang phát triển không chênh lệch nhiều về GDP bình quân đầu người

D. Không có nhiều khác biệt về GDP bình quân đầu người giữa các nhóm quốc gia

Trả lời: KHẤU TRỪ

Giải thích:

– Các nước phát triển có GDP bình quân đầu người trên 40.000 USD.

– Các nước đang phát triển có sự chênh lệch về GDP bình quân đầu người. Ví dụ, Ethiopia có mức trung bình là 505 USD nhưng Colombia có 7831 USD, cao hơn 15,5 lần.

– Có sự chênh lệch rất lớn về GDP bình quân đầu người giữa các nước đang phát triển và đang phát triển. Các nước phát triển có GDP bình quân đầu người trên 40.000 USD, trong khi các nước đang phát triển chỉ có dưới 10.000 USD.

Câu 8. Hình ảnh đại diện nhất cho GDP của Thụy Điển, Hoa Kỳ, Ấn Độ và Ethiopia là

A. Nhóm biểu đồ

B. Dòng

C. Kế hoạch

D. Thiết kế miền

Trả lời: TRONG

Giải thích: Dựa vào bảng số liệu và yêu cầu, biểu đồ là biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện GDP / người của Thụy Điển, Hoa Kỳ, Ấn Độ và Ethiopia.

Câu 9. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. GDP bình quân đầu người của Hoa Kì gấp 119,6 lần Ethiopia.

B. GDP bình quân đầu người của Thụy Điển gấp 119,6 lần Ethiopia

C. GDP bình quân đầu người của Thụy Điển gấp 169,1 lần Ethiopia

D. GDP bình quân đầu người của Hoa Kì gấp 9,6 lần Ấn Độ

Trả lời: KHẤU TRỪ

Giải thích:

– GDP bình quân đầu người của Hoa Kỳ gấp 105 lần Ethiopia; 35,4 lần Ấn Độ.

– GDP bình quân đầu người của Thụy Điển gấp 119,6 lần Ethiopia.

Đối với bảng thông tin:

Thu nhập GDP của Thụy Điển và Ethiopia sụp đổ vào năm 2013

(Đơn vị:%)

Câu hỏi Địa lý 11 |  Câu hỏi Địa lý 11

Dựa vào bảng số liệu trả lời câu 10,11:

Câu 10. Các số liệu phổ biến nhất cho GDP của Thụy Điển và Ethiopia là:

A. Biểu đồ nhóm B. Biểu đồ đường

Bản đồ C. Hình tròn D. Biểu đồ miền

Trả lời:

Giải thích: Dựa vào bảng số liệu và nhu cầu bài toán (thể hiện hệ thống), biểu đồ hình bánh là biểu đồ phù hợp nhất để thể hiện cơ cấu GDP của Thụy Điển và Ethiopia.

READ  Nội Dung Chương Trình Toán 11 Cơ Bản | Aviationaustralia.asia

Câu 11. Những tuyên bố này có đúng không?

A. Thụy Điển III có dân số đông

B. Thụy Điển Tôi có một sự thiếu hụt rất nhỏ

C. GDP của Thụy Điển và Ethiopia khác nhau

D. GDP của Thụy Điển là duy nhất đối với thế giới đang phát triển

Trả lời: DỄ

Giải thích: Từ bảng dữ liệu, hãy vẽ các ghi chú:

– Vùng II và III của Thụy Điển lớn hơn Ethiopia. Và Thụy Điển I thấp hơn Ethiopia.

– Khu vực III của Thụy Điển có dân số đông nhất (72,7%), và khu vực I có tỷ lệ thấp nhất (1,4%) -> Hệ thống kinh tế của Thụy Điển tốt cho một nhóm các nước đang phát triển.

– Khu vực I của Ê-ti-ô-pi-a có tỷ trọng cao nhất (45,0%), khu vực II và III có tỷ trọng thấp nhất, đặc biệt là khu vực II (11,9%).

Câu 12. Nguyên nhân chính dẫn đến chênh lệch kinh tế GDP giữa các nước đang phát triển và đang phát triển là

A. Thực trạng phát triển kinh tế

B. Nguồn tài nguyên phong phú

C. Sự khác biệt về chủng tộc

D. Nguồn lao động dồi dào

Trả lời: TRONG

Giải thích: Do sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế giữa các quốc gia, dẫn đến sự khác biệt rất lớn trong hệ thống GDP kinh tế giữa nhóm các nước đang phát triển và đang phát triển. Các nước phát triển có tỷ trọng nhỏ ở khu vực I và tỷ trọng lớn ở khu vực II và III; Ở các nước đang phát triển thì ngược lại.

Câu 13. Ở nhóm các nước phát triển, con người sống lâu hơn, đặc biệt là vì:

A. Môi trường sống thích hợp

B. Chất lượng cuộc sống tuyệt vời

C. Nguồn gốc của tự nhiên

D. Làm việc tốt và nghỉ ngơi

Trả lời: KHẤU TRỪ

Giải thích: Ở nhóm các nước phát triển, người dân có tuổi thọ trung bình, điều này phần lớn nhờ vào chất lượng cuộc sống và sự phát triển của các dịch vụ y tế và y tế.

Câu 14. Châu lục có tuổi thọ ngắn nhất trên thế giới là

A. Châu Âu B. Châu Á

C. Châu Mỹ D. Châu Phi

Trả lời: DỄ

Giải thích: Châu Phi được coi là một lục địa nghèo, hầu hết các quốc gia kém phát triển đều nằm trên lục địa này. Nền kinh tế thiếu bền vững dẫn đến các lợi ích xã hội, chăm sóc sức khỏe bị hạn chế dẫn đến mức sống ngày càng giảm (thấp nhất thế giới).

READ  Giải Toán lớp 11 Chương 5: Đạo hàm | Aviationaustralia.asia

Câu 15. Đối với bảng thông tin:

Câu hỏi Địa lý 11 |  Câu hỏi Địa lý 11

Phát biểu nào sau đây là không đúng về bảng trên?

A. HDI của tất cả các nước đều tăng

B. HDI quốc gia đã thay đổi

C. Các nước phát triển có HDI cao

D. Các nước đang phát triển có HDI thấp

Trả lời: TRONG

Giải thích: Từ bảng trên, chúng ta có các nhận xét sau:

– Nhìn chung các nước đều có chỉ số HDI tăng (trừ Nhật Bản – giảm nhẹ).

– Các nước phát triển có HDI cao và các nước đang phát triển có HDI thấp.

Câu 16: Bản chất cách mạng của khoa học và công nghệ hiện đại là biểu hiện của sự tiến bộ nhanh chóng

A. Công nghiệp khoáng sản

B. Công nghiệp dệt may

C. Công nghệ cao

D. Công nghiệp kỹ thuật

Trả lời:

Giải thích: Phần 3, Đọc / 8 bản địa lý gốc.

Câu 17. Công nghệ nào sau đây tạo điều kiện cho các quốc gia hội nhập?

A. Công nghệ năng lượng

B. Công nghệ truyền thông

C. Công nghệ sinh học

D. Công nghệ vật liệu

Trả lời: KHẤU TRỪ

Giải thích: Công nghệ truyền thông tạo ra các vi mạch, thiết bị điện tử, v.v. nhanh, cải thiện khả năng truyền tải, quản lý, lưu trữ dữ liệu và hỗ trợ mọi người ở các quốc gia và khu vực khác nhau.

Câu 18. Nền kinh tế giáo dục phụ thuộc vào

A. Kiến thức và kinh nghiệm truyền thống

B. Kỹ thuật và kinh nghiệm truyền thống

C. Công cụ truyền thống

D. Giáo dục, kỹ năng và công nghệ tuyệt vời

Trả lời: DỄ

Giải thích: Phần 3, Đọc / 9 địa lý gốc.

Xem các Câu hỏi tuyển chọn Địa lý 11 có đáp án hoặc nhiều hơn:


Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng đề kiểm tra lớp 11 a Khoahoc.vietjack.com

CHỈ 250K CHO MỖI LỚP HỌC, VIETJACK ĐƯỢC COVID HỖ TRỢ

Đăng ký 11 khóa học tốt nhất dành cho thanh thiếu niên 2k4 tại Khoahoc.vietjack.com

Bạn đã có ứng dụng VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT, Nối, Bài văn mẫu, Trắc nghiệm trực tuyến, Bài giảng…. khoản trợ cấp. Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ trên Android và iOS.

Nhóm học facebook miễn phí dành cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên Facebook và youtube:

Nếu thấy hay, mong các bạn động viên và chia sẻ! Thông tin không hợp lệ quy tắc bình luận trang Bạn sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.
Phần còn lại của loạt bài lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud