Tin học 10 Bài 4: Bài toán và thuật toán | Aviationaustralia.asia

A. Lý thuyết

1. Tư duy vấn đề

Vấn đề là thứ mà con người muốn máy tính làm

– Các vấn đề:

+ Lối vào: Thông tin hiểu biết, thông tin nhập vào máy tính

+ Cuộc di cư: Thông tin tìm kiếm, dữ liệu lấy từ máy tính

– ví dụ: Bài toán tìm mẫu số chung cao nhất của hai nội dung tốt, sau đó:

+ Phần vào: hai số A và B dương.

+ Exit: nhà phân phối chính của A và B

2. Chế độ xem thuật toán

trong. Ý kiến

– Thuật toán là một dãy các hàm giới hạn được thiết kế bởi một dãy xác định để sau khi thực hiện dãy hàm này, từ bài toán Đầu vào ta có được Đầu ra cần tìm.

b. Các hàm thuật toán

– Sử dụng phương pháp liệt kê: mô tả danh sách việc cần làm

Sử dụng sơ đồ khối để mô tả thuật toán.

Lý thuyết Tin học 10 bài 4: Các bài toán và thuật toán hay, ngắn gọn

C. Thuộc tính thuật toán

Tĩnh: thuật toán phải kết thúc sau một số tác vụ giới hạn.

– Định mệnh: sau khi hoạt động, thuật toán bị kết thúc hoặc thực sự có 1 thao tác để xác định sẽ tiến hành.

– Điều chỉnh: sau khi kết thúc thuật toán, chúng ta phải có được kết quả đầu ra mà chúng ta cần.

3. Một số ví dụ về thuật toán

Ví dụ 1: Kiểm tra con số chính xác thực tế

Xác định vấn đề

– Mục nhập: N là số chính xác

– Lối ra: N là N chính hoặc N không phải là chính ″

Ý kiến:

– Định nghĩa: Số N chính xác rất quan trọng nếu nó có đúng hai nhà phân phối, 1 và N ″.

READ  Unit 13 lớp 10: Writing | Aviationaustralia.asia

– Nếu N = 1 thì N không phải là số đầu tiên

– Idan 1

– N 4: Tìm nhà phân phối thứ nhất i> 1 trong số N

+ Idan tôi

+ Nếu i = N thì N đầu tiên

Thuật toán gì

a) Cách tính

– Bước 1: Nhập đúng số N;

– Bước 2: Nếu N = 1 thì kết thúc thông báo “N không phải là đầu tiên”;

– Bước 3: Nếu N <4, câu lệnh ″ N là số lớn ″, kết thúc;

– Bước 4: i ← 2;

– Bước 5: Nếu tôi là nhà phân phối N, hãy chuyển sang bước 7

– Bước 6: i ← i + 1 rồi quay lại Bước 5; (Thêm 1 đơn vị)

– Bước 7: Nếu i = N thì thông báo “N là quan trọng”, ngược lại, thông báo ″ N không vinh quang thì kết thúc;

b) Chặn bản vẽ

Lý thuyết Tin học 10 bài 4: Các bài toán và thuật toán hay, ngắn gọn

Sự đối xử: Nếu N> = 4 và không có ước nào giữa 2 và căn bậc hai của N thì N là số chính.

Ví dụ 2: Được thiết kế bởi sàn giao dịch

• Xác định vấn đề

– Mục nhập: Dãy A gồm N số a1, a2,…, an

– Đầu ra: Phạm vi được liệt kê Trong danh sách không viết tắt

Ý kiến

– Đối với từng cặp số lân cận trong danh sách, nếu số trước> số sau thì chúng ta sẽ đổi lại. (Số lượng lớn sẽ được chuyển đến một vị trí cụ thể ở cuối danh sách)

– Việc này được lặp lại nhiều lần, mỗi lượt thực hiện một số phép so sánh cho đến khi có sự thay đổi tiếp theo.

• Thuật toán Gina

a) Cách tính

– Bước 1: Nhập N, các số hạng a1, a2,…, an;

– Bước 2: M ← N;

– Bước 3: Nếu M <2, đưa ra danh sách A, sau đó kết thúc;

READ  GDCD 10 Bài 6: Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng | Aviationaustralia.asia

– Bước 4: M ← M – 1, i ← 0;

– Bước 5: i ← i + 1;

– Bước 6: Nếu i> M thì quay lại Bước 3;

– Bước 7: Nếu mọi người> ai + 1 thì đổi ai ai ai + 1 cho nhau;

– Bước 8: Quay lại bước 5;

b) Chặn bản vẽ

Lý thuyết Tin học 10 bài 4: Các bài toán và thuật toán hay, ngắn gọn

Lý thuyết Tin học 10 bài 4: Các bài toán và thuật toán hay, ngắn gọn

Ví dụ 3: Vấn đề tìm kiếm

• Xác định vấn đề

– Mục nhập: Dãy A gồm N số khác nhau a1, a2,…, an và số k (phím)

Ví dụ: Nó chứa các phím “5 7 1 4 2 9 8 11 25 51”. và k = 2 (k = 6)

– Đầu ra: Không tìm thấy trạng thái nào trong đó ai = k hoặc tin nhắn của bạn được liệt kê. Hạng 2 trong danh sách là 5 (không tìm thấy 6).

Ý kiến

Tìm kiếm phân loại được thực hiện theo tính chất: Lần lượt, từ đầu một từ, chúng ta so sánh giá trị của từ được coi là khóa cho đến khi chúng ta so sánh từ tương ứng với khóa hoặc danh sách mà không cần được xem xét và phát hiện. mảng.

Thuật toán gì

a) Cách tính

– Bước 1: Nhập N, các số hạng a1, a2,…, N và giá trị khóa k;

– Bước 2: i ← 1;

– Bước 3: Nếu ai = k thì thông báo chỉ số i, kết thúc;

– Bước 4: i ← i + 1;

– Bước 5: Nếu i> N thì chú ý danh sách A không có số hạng nào và giá trị bằng k thì kết thúc;

– Bước 6: Quay lại bước 3;

b) Chặn bản vẽ

Lý thuyết Tin học 10 bài 4: Các bài toán và thuật toán hay, ngắn gọn

Lý thuyết Tin học 10 bài 4: Các bài toán và thuật toán hay, ngắn gọn

Ví dụ 4: Phân tích nhị phân

Xác định vấn đề

– Mục nhập: Danh sách A là một danh sách tập chứa N số khác nhau a1, a2,…, an và số k.

READ  Unit 7 lớp 10: Language | Aviationaustralia.asia

Ví dụ: Danh sách A chứa số 2 4 5 6 9 21 22 30 31 33. Và k = 21 (k = 25)

– Đầu ra: Không tìm thấy trạng thái nào trong đó ai = k hoặc tin nhắn của bạn được liệt kê. Xếp hạng 21 trong danh sách là 6 (không tìm thấy 25).

Ý kiến

Sử dụng bộ lọc bổ sung Trong lĩnh vực bất động sản, chúng tôi đã tìm ra cách thu hẹp vùng tìm kiếm nhanh hơn bằng cách so sánh k với phạm vi tìm kiếm trung tâm (a).Giữa), thì chỉ một trong ba trường hợp xảy ra:

– Nếu mộtGiữa= k sau đó tìm chỉ số, cho;

– Nếu mộtGiữa > k, tìm kiếm được giảm xuống chỉ còn amập mạp (phạm vi) → aGiữa – đầu tiên;

– Nếu mộtGiữa Cuối cùng (biên giới).

Quy trình trên được lặp lại cho đến khi tìm thấy khóa k trên phạm vi A hoặc phạm vi tìm kiếm trống.

Thuật toán gì

a) Cách tính

– Bước 1: Nhập N, các số hạng a1, a2,…, aN và giá trị khóa k;

– Bước 2: Chủ tịch ← 1; Kết thúc ← N;

– Bước 3: Giữa ←[(Đầu+Cuối)/2];

– Bước 4: Nếu aGiữa = k thì thông báo chỉ số Mid, rồi kết thúc;

– Bước 5: Nếu aGiữa > k thì Đặt Kết thúc = Trung bình – 1 rồi chuyển sang bước 7;

– Bước 6: Đầu ← Giữa + 1;

– Bước 7: Nếu Start> End, thông báo không tìm thấy khóa của bạn trong danh sách thì kết thúc;

– Bước 8: Quay lại bước 3.

b) Chặn bản vẽ

Lý thuyết Tin học 10 bài 4: Các bài toán và thuật toán hay, ngắn gọn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud