Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Aviationaustralia.asia

Chi nhánh

2018

2019 Năm 2020 Năm 2021

toán học

21,5 (A00); 23,6 A00: 25,75 26.3 Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh)

26,35 (A00)

26.4 (A01)

26 (D01)

Giáo dục 17,15 (A00)
17 (A01)

18,15 (A00)

18.3 (A01)

18,1 (D01)

A00: 19.05

A01: 18,5

A00: 21,35

A01: 21

Giáo dục (Thông tin giảng dạy bằng tiếng Anh) 22,85 (A00)
22.15 (A01)

24,25 (A00)

23,55 (A01)

19,55 (D01)

Giáo dục Vật lý 18,55 (A00)
18 (A01)
21.4 (C01)

20,7 (A00)

21,35 (A01)

19,6 (C01)

A00: 22,75

A01: 22,75

A00: 25.15

A01: 25,6

Sư phạm Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) 18,05 (A00)
18,35 (A01)
20,75 (C01)

21,5 (A00)

22.3 (A01)

19,45 (C01)

A00: 25,1

A01: 25.1

A00: 25,9

A01: 26,75

Khoa học

18,6 (A00) 20,35 (A00) A00: 22,5

A00: 25,4

B00: 24,25

Sư phạm Hóa học (Giảng dạy Hóa học bằng tiếng Anh)

18,75 (D07) 21 (D07) D07: 23,75 26.35 Sinh học 17,9 (A00)
19,35 (B00)
20,45 (B03)

18,25 (A00)

18,1 (B00)

18,5 (C13)

B00: 18,53

D08, D32, D34: 19,23

B00: 23,28

D08, D32, D34: 19,38

Sinh học (Sinh học bằng tiếng Anh) 17,55 (D01)
18.4 (D07)
17,8 (D08)

24,95 (D13)

23,21 (D07)

20,25 (D08)

Giáo dục kỹ thuật 21,45 (A00)
20.1 (A01)
20.4 (C01)

18,1 (A00)

18,8 (A01)

18,3 (C01)

A00: 18,55

C01: 19,2

A00: 19.05

lúc 01:19

Văn chương

24 (C00)
21.1 (D01, D02, D03)

24,47 (C00)

22,3 (D01, D02, D03)

C00: 26,5

D01, D02, D03: 24.4

C00: 27,75

D01, D02, D03: 26,9

Lịch sử sư phạm

READ  Kinh tế đối ngoại là gì? Học những gì và ra trường làm gì? | Aviationaustralia.asia

22 (C00)
18.05 (D14, D62, D64)

23,25 (C00)

18.05 (D14, D62, D64)

Địa lý 17,75 (A00)
21,55 (C04)
22,25 (C00)

18,95 (A00)

21,25 (C04)

22,75 (C00)

C04: 24,35

C00: 25,25

C01: 25,75

lúc 00:27

Xã hội học

21,05 (C14);
17,25 (D66, D68, D70); 17,1 (D01, D02, D03);

24.05 (C14)

18,1 (D66, D68, D70)

19,5 (D01, D02, D03)

C19: 19,75

C20: 25,25

C19: 26,5

C20: 27,75

Khoa học chính trị

17 (C14);
17,5 (D66, D68, D70);
17,85 (D01, D02, D03);

20,2 (C14)

18,2 (D66, D68, D70)

Sư phạm tiếng anh

22,6 (D01) 24.04 (D01) D01: 26.14 28,53

Kiến thức về tiếng Pháp

18,65 (D15, D42, D44)
18,6 (D01, D02, D03)

20.05 (D15, D42, D44)

20.01 (D01, D02, D03)

D15, D42, D44: 19,34

D01, D02, D03: 21.1

D15, D42, D44: 26.03

D01, D02, D03: 25,78

Giáo dục trung học bài

21,15 (M00) 20,2 21,93 22.48 Giáo dục Mầm non – Giáo dục Tiếng Anh 19,45 (M01);
19,03 (M02);

18,58 (M01)

18,75 (M02)

M01: 19

M02: 19.03

M01: 19,88

M02: 22,13

Giáo dục tiểu học

22,15 (D01, D02, D03); 21.15 (D1, D52, D54)

Giáo dục Tiểu học – Giáo dục Tiếng Anh

20,05 (D11);
21,95 (D01) 22.8 D01: 25,55 27,5

Giáo dục đặc biệt

19,5 (B03);
21,75 (C00);
19.1 (D01, D02, D03)

19,35 (B03)

23,5 (C00)

21,9 (D01)

lúc 00:25

D01, D02, D03: 19.15

C00: 24,25

D01, D02, D03: 24,35

Quản lý giáo dục

17,1 (A00);
20,75 (C00);
17,4 (D01, D02, D03)

18,05 (A00)

21,75 (C00)

21,25 (D01, D02, D03)

lúc 20:24

D01, D02, D03: 21,45

READ  [TỔNG HỢP] Các phương trình hóa học lớp 8 cần nhớ cho học sinh | Aviationaustralia.asia

C20: 26,75

D01, D02, D03: 25,7

Hoá học 16,85 (A00)

16,85 (A00)

16,25 (B00)

A00: 17,45

A00: 19,75

B00: 19,45

Sinh vật

16,4 (C04)
16 (C00)
16,45 (D01, D02, D03)

16 (A00)

16,1 (B00)

19,75 (C13)

B00: 17,54

D08, D32, D34: 23,95

B00: 16,71

D08, D32, D34: 20,78

Phép tính 16,1 (A00)
16,3 (A01)
16,1 (D01)

16,05 (A00)

16.1 (A01)

19,5 (D01)

A00, 17,9

D01: 22.3

A00: 23

D01: 24,85

Công nghệ truyền thông 16,05 (A00)
16.05 (A01)

16,05 (A00)

18 (A01)

17 (D01)

A00: 16

A01: 17.1

A00: 22.15

A01: 21,8

Nghiên cứu Việt Nam

16,4 (C04)
16 (C00)
16,45 (D01, D02, D03)

16,05 (D15, D42, D44)

19,25 (C00)

16.05 (D01, D02, D03)

Văn chương

20,5 (C00)

19,95 (D01, D02, D03)

lúc 00:23

D01, D02, D03: 22,8

C00: 25,25

D01, D02, D03: 25,4

Ngôn ngữ tiếng anh

21 (D01) 23,79 (D01) D01: 25,65 27.4

Triết học

16,75 (C03)
16,5 (C00)
16 (D01, D02, D03)

16,2 (C03)

16,25 (C00)

16,9 (D01, D02, D03)

A00: 16

C00: 17,25

D01: 16,95

Khoa học chính trị (Kinh tế chính trị của Marx-Lenin)

16,6 (C14)
16,65 (D84, D86, D87)
17,35 (D01, D02, D03)

16,75 (C14)

17,75 (D66, D68, D70)

C19: 20,75

D66, D68, D70: 18,9

Tâm lý học trường học

16.1 (C03)
16 (C00)
16.05 (D01, D02, D03)

19,25 (C03)

21,25 (C00)

20 (D01, D02, D03)

lúc 00:23

D01, D02, D03: 22,5

C00: 25,5

D01, D02, D03: 25,4

Sinh học

16,4 (C03)
16 (C00)
16.05 (D01, D02, D03)

19,7 (C03)

22 (C00)

21.1 (D01, D02, D03)

READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Nông lâm TP. HCM | Aviationaustralia.asia

C00: 24,5

D01, D02, D03: 23,8

C00: 26,5

D01, D02, D03: 26.15

Dịch vụ cộng đồng

16,75 (D14, D62, D64)
16 (C00)
16 (D01, D02, D03)

16 (D14, D62, D64)

18,75 (C00)

16 (D01, D02, D03)

C00: 16,25

D01, D02, D03: 16.05

C00: 21,25

D01, D02, D03: 20,25

Nghiên cứu An ninh và Bảo mật

C00: 25,75

D01, D02, D03: 24,45

Giúp đỡ giáo dục người khuyết tật

lúc 00:19

D01, D02, D03: 21,2

lúc 00:17

D01, D02, D03: 18,8

Quản lý hoạt động du lịch và lữ hành

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," saitin_product_size_number ": 0," saitin_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process " setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 150_tiny_height_image 0," resize_height_image " ": 690," resize_image_max_height ": 0," _ resize_news_image "120", "resize_news_image_thumbnail": "300", "300", "" resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_0 ",": "resize 280" _height ":" . 400_save "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_image_width ": 0," mobile_news_image_height "size: 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "mailt_smtpport" ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe ", gmail_smtpuser": "info.zamashop@gmail.com", "gmail_smtppass" : "zamalovely! @ #", "site_group": "1", "site_template_color": false, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false , "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n được sinh ra s u1ed1", "module_description": "Xem c u1ee9u để u00f4 lấy thông tin u00e1c tr u01b0 u1eddng hoặc u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};