Thông tin tuyển sinh trường Đại học Nội vụ Hà Nội | Aviationaustralia.asia

Ngành / Chuyên ngành

2019

Năm 2020

Năm 2021

Theo điểm thi THPT quốc gia

Theo dữ liệu

Xét kết quả thi THPT

Xét tuyển học bạ THPT (đợt 1)

Xét kết quả thi THPT

Xét tuyển học bạ THPT (đợt 1)

Quản trị nhân sự

19,8 (A00, A01, D01)

21,5 (C00)

25 (A00, A01, D01)

A00, A01, D01: 20,5

C00: 22,5

A00, A01, D01: 26,5

C00: 28,5

A00, A01, D01: 24.0

C00: 28.0

Quản lý văn phòng

19,5 (D01)

21,5 (C00)

22,5 (C19, C20)

24,5 (D01, D14, D15)

D01: 20

lúc 0:22

lúc 19:23

lúc 20:23

D01, D14, D15: 25,25

C00: 27,25

D01: 23,75

C00: 25,75

C14: 26,75

C20: 26,75

Pháp luật

(Đặc biệt trong kiểm tra)

19,5 (A00, A01, D01)

21,5 (C00)

25,25

A00, A01, D01: 18

lúc 00:20

A00, A01, D01: 25,5

C00: 27,5

A00, A01, D01: 23,5

C00: 25,5

Quản lý văn hóa

(Chuyên ngành Quản lý Di sản Văn hóa và Phát triển Du lịch)

16 (D01, D15)

18 (C00)

19 (C20)

19 (D01)

19 (D15)

21 (C00)

22 (C20)

D01: 16

D15: 16

bạn 00:18

bạn 20:19

D01, D15: 18

lúc 00:20

bạn 20:21

D01, D15: 17.0

C00: 19.0

C20: 20.0

Thông tin – thư viện

15 (A10, D01)

17 (C00)

18 (C20)

18 (A10, D01)

20 (C00)

21 (C20)

A01: 15

D01: 15

bạn 00:17

bạn 20:18

A10, D01: 18

lúc 00:20

bạn 20:21

A01, D01: 15,5

C00: 17,5

C20: 18,5

Quản lý hành chính quốc gia

16 (A01, D01)

18 (C00, C01)

21 (A01, D01)

READ  Chiếc bút mực trang 40 SGK Tiếng Việt 2 tập 1 | Aviationaustralia.asia

23 (C00, C01)

A01, D01: 17

bạn 00:19

lúc 20:20

A01, D01: 18

lúc 00:20

A01, D01: 21.0

C00: 23.0

C20: 24.0

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực hành chính công

16 (A00, A01, D01)

21 (A00, A01, D01)

Kinh nghiệm quản lý tài chính công

16 (A00, A01, D01)

21 (A00, A01, D01)

Có kinh nghiệm trong quản lý tôn giáo nhà nước

16 (A10, D01)

18 (C00)

19 (C20)

21 (A10, D01)

23 (C00)

24 (C20)

Thanh tra CN

19,5 (A00, A01, D01)

21,5 (C00)

25,25

Chính trị

15 (A10, D01)

17 (C00)

18 (C20)

18 (A10, D01)

20 (C00)

21 (C20)

A01: 14,5

D01: 14,5

C00: 16,5

C20: 17,5

A10, D01: 18

lúc 00:20

bạn 20:21

D01: 15,5

C00: 17,5

C14. C20: 18,5

Kinh nghiệm về Chính sách công

15 (A10, D01)

17 (C00)

18 (C20)

18 (A10, D01)

20 (C00)

21 (C20)

Lưu trữ trường học

15 (D01, D15)

17 (C00)

18 (C20)

18 (D01, D15)

20 (C00)

21 (C20)

D01: 14,5

C00: 16,5

C19: 17,5

C20: 17,5

D01: 18

lúc 00:20

lúc 19:21

bạn 20:21

D01: 15,5

C00: 17,5

C19, C20: 18,5

Hệ thông thông tin

15 (A00, A01, D01, D02)

18 (A00, A01, D01, D02)

A00, A01, D01, D90: 15

A00, A01, D01, D90: 18

15.0

Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

18 (A00, D01)

20 (C00)

21 (C20)

18 (A00, D01)

20 (C00)

21 (C20)

A00: 14,5

D01: 14,5

C00: 16,5

C20: 17,5

A00, D01: 18

lúc 00:20

bạn 20:21

A00: 16.0

READ  Nghị luận xã hội về đức tính khiêm tốn | Aviationaustralia.asia

C00: 18.0

C19: 19.0

C20: 19.0

Văn hóa học đường

– Ngày Văn hóa và Du lịch

– Văn hóa và Truyền thông CN

18 (D01, D15)

20 (C00)

21 (C20)

23 (D01, D15)

25 (C00)

26 (C20)

D01: 16

D15: 16

bạn 00:18

bạn 20:19

D01: 20,8

D15: 20,8

C00: 22,8

C20: 23,8

D01, D15: 17.0

C00: 19.0

C20: 20.0

Ngành công nghiệp

20,5

Quản lý hoạt động du lịch và lữ hành

D01, D15: 17.0

C00: 19.0

C20: 20.0

Ngôn ngữ tiếng anh

22,5 (hệ số 2 tiếng Anh)

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_fullsetting ": 0," setting_process_fullsetting ": 0 , "setting_tag_position": "", "setting_include_wordpress": 0, "setting_include_wordpress_team": 0, "use_resize_image": "1", "use_resize_image_product": 0, "resize_image_tiny": 60_ "resize_image_image 0," size " size_image_min_height ": 0," size_image_position ": 230," resize_image_normal_height ": 0," size_image_max ": 690," size_image_max_height ": 0," _ news_news_ "1 small" 120 "," resize_news_image_heize_thumbnail: " "200", "resize_news_image_normal": "420", "resize_news_image_normal_height": "280" _, "resize_0" 400_height "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_news_image "resize": 0, size_mobile_news_image "resize" 0, "setting_signature_on": "1", "setting_signature_text": "", "mail_type": "sm tp "," mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe "," gmail_smtpuser ":" info.zamashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 ", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false, "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_access_time": "60", "site_access_time": "60", :["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n haife s u1ed1", "module_description": "Xem c u1ee9u để u00f4 lấy thông tin u00e1c tr u01b0 u1eddng nhưng u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};