Thông tin tuyển sinh trường Đại học khoa học xã hội & nhân văn | Aviationaustralia.asia

Chi nhánh

2018

2019 Năm 2020

Năm 2021

(Dựa trên kết quả thi THPT)

Báo

17,75 (A00)
25 (C00)
19,75 (D01)
19,5 (D02)
17,5 (D03)
18 (D04, D79 – D83)
18,5 (D05)
17 (D06)
19 (D78)

21,75 (A00)

26 (C00)

22,50 (D01)

19,50 (D03)

20,25 (D04)

23 (D78)

20 (D82)

20 (D83)

A01: 23,5

C00: 28,5

D01: 25

D04: 24

D78: 24,75

D83: 23,75

A01: 25.08

C00: 28,80

D01: 26,60

D04, D06: 26,20

D78: 27,10

D83: 24,60

Báo chí (Chất lượng cao)

18 (A00)

21,25 (C00)

19,75 (D01)

18 (D03)

19 (D04)

19,75 (D78)

18 (D82, D83)

A01: 20

C00: 26,5

D01: 23,5

D78: 23,25

A01: 25,30

C00: 27,40

D01: 25,90

D04, D06:

D78: 25,90

D83:

Chính trị

16,5 (A00)
22 (C00)
16,25 (D01)
18 (D02 – D06, D78 – D83)

19 (A00)

23 (C00)

19,50 (D01)

18 (D03)

17,50 (D04)

19,50 (D78)

18 (D82)

18 (D83)

A01: 18,5

C00: 25,5

D01: 23

D04: 18,75

D78: 20,5

D83: 18

A01: 24.30

C00: 27,20

D01: 24,70

D04, D06: 24,50

D78: 24,70

D83: 19,70

Dịch vụ cộng đồng

16 (A00)
23,25 (C00)
19 (D01)
18 (D01 – D06; D79 – D83)
17 (D78)

18 (A00)

24,75 (C00)

20,75 (D01)

21 (D03)

18 (D04)

20,75 (D78)

18 (D82)

18 (D83)

A01: 18

lúc 00:26

D01: 23,75

D04: 18

D78: 22,5

D83: 18

A01: 24,50

C00: 27,20

D01: 25,40

D04, D06: 24,20

D78: 25,40

D83: 21,00

Nghiên cứu Đông Nam Á

16 (A00)
25 (C00)
19,25 (D01)
18 (D02 – D06; D79, D80, D81. D83)
19,75 (D78)
17,75 (D82)

20,50 (A00)

27 (C00)

22 (D01)

20 (D03)

20,50 (D04)

23 (D78)

18 (D82)

18 (D83)

A01: 20,5

D01: 23,5

D04: 22

D78: 22

D83: 18

A01: 24,50

C00:

D01: 25,00

D04, D06:

D78: 25,90

D83:

Chủ nghĩa phương đông

27,25 (C00)
22,25 (D01, D78)
18 (D02 – D05; D79 – D83)
17 (D06)

28,50 (C00)

24,75 (D01)

20 (D03)

22 (D04)

24,75 (D78)

20 (D82)

19,25 (D83)

C00: 29,75

D01: 25,75

D04: 25, 25

D78: 25,75

D83: 25,25

A01:

C00: 29,80

D01: 26,90

D04, D06: 26,50

D78: 27,50

D83: 26,30

người Trung Quốc

22 (C00)
18 (D01 – D06; D79 – D83)
17 (D78)

23,75 (C00)

21,50 (D01)

18 (D03)

20 (D04)

21 (D78)

18 (D82)

18,50 (D83)

C00: 26,75

D01: 23,75

D04: 23,25

D78: 23,5

D83: 23,5

A01:

C00: 26,60

D01: 25,80

D04, D06: 24,80

D78: 25,30

D83: 23,80

Khoa học quản lý
READ  Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ | Aviationaustralia.asia

16 (A00)
23,5 (C00)
19,25 (D01)
18 (D02 – D05; D79 – D83)
17 (D06, D78)

21 (A00)

25,75 (C00)

21,50 (D01)

18,50 (D03)

20 (D04)

21,75 (D78)

18 (D82)

18 (D83)

A01: 23

C00: 28,50

D01: 24,5

D04: 23,25

D78: 24,25

D83: 21,75

A01: 25,80

C00: 28,60

D01: 26,00

D04, D06: 25,50

D78: 26,40

D83: 24,00

Khoa học Quản lý (Nâng cao)

19 (A00, C00)

16 (D01)

19 (D03)

18 (D04)

16,50 (D78)

18 (D82, D83)

A01: 20,25

C00: 25,25

D01: 22,5

D78: 21

A01: 24,00

C00: 26,80

D01: 24,90

D04, D06:

D78: 24,90

D83:

Lịch sử

21 (C00)
16,5 (D01)
18 (D02 – D06; D78 – D83)

22,50 (C00)

19 (D01)

18 (D03)

18 (D04)

19 (D78)

18 (D82, D83)

C00: 25,25

D01: 21,5

D04: 18

D78: 20

D83: 18

A01:

C00: 26,20

D01: 24,00

D04, D06: 20,00

D78: 24,80

D83: 20,00

Kho báu trường học

17 (A00)
21 (C00)
16,5 (D01)
18 (D02 – D06, D79 – D83)
17 (D78)

17 (A00)

22 (C00)

19,50 (D01)

18 (D03)

18 (D04)

19,50 (D78)

18 (D82, D83)

A01: 17,75

C00: 25,25

D01: 23

D04: 18

D78: 21,75

D83: 18

A01: 22,70

C00: 26,10

D01: 24,60

D04, D06: 24,40

D78: 25,00

D83: 22,60

Học ngoại ngữ

22 (A01)

20,25 (C00)

18 (D02 – D04, 79 – D83)

17,5 (D05)

19,25 (D06)

18,5 (D78)

23,75 (C00)

21,50 (D01)

22 (D03)

19 (D04)

21,50 (D78)

18 (D82)

18,75 (D83)

C00: 25,75

D01: 24

D04: 20,25

D78: 23

D83: 18

A01:

C00: 26,80

D01: 25,70

D04, D06: 25,00

D78: 26,00

D83: 23,50

Nhân chủng học 16 (A00)
20,75 (C00)
19 (D01)

17 (A00)

21,25 (C00)

18 (D01, D03, D04)

19 (D78)

18 (D82)

18,25 (D83)

A01: 16,25

C00: 24,5

D01: 23

D04: 19

D78: 21,25

D83: 18

A01: 23,50

C00: 25,60

D01: 25,00

D04, D06: 23,20

D78: 24,60

D83: 21,20

Quan hệ công chúng

25,5 (C00)
21,25 (D01)
18 (D02; D04 – D06, D79 – D83)
17,75 (D03)
21 (D78)

26,75 (C00)

23,75 (D01)

21,25 (D03, D04)

24 (D78)

20 (D82)

19,75 (D83)

lúc 00:29

D01: 26

D04: 24,75

D78: 25,5

D83: 24

A01:

C00: 29,30

D01: 27,10

D04, D06: 27,00

D78: 27,50

D83: 25,80

Quản lý dữ liệu

16,5 (A00)
21 (C00)
17 (D01
18 (D02 – D06, D79 – D83)
16,5 (D78)

21 (A00)

23,75 (C00)

21,50 (D01)

18,50 (D03)

18 (D04)

21 (D78)

18 (D82, D83)

READ  [TỔNG HỢP] Các phương trình hóa học lớp 8 cần nhớ cho học sinh | Aviationaustralia.asia

A01: 20

C00: 27,5

D01: 24,25

D04: 21,25

D78: 23,25

D83: 18

A01: 25,30

C00: 28,00

D01: 26,00

D04, D06: 24,50

D78: 26,20

D83: 23,70

Quản lý thông tin (Tuyệt vời)

17 (A00)

18 (C00)

16,75 (D01)

18 (D03, D04)

16,75 (D78)

18 (D82, D83)

A01: 18

C00: 24,25

D01: 21,25

D78: 19,25

A01: 23,50

C00: 26,20

D01: 24,60

D04, D06:

D78: 24,60

D83:

Quản lý hoạt động du lịch và lữ hành

26,5 (C00)
21,75 (D01)
18 (D02. D05, D06, D79 – D82)
17,75 (D03)
17 (D04, D83)
22 (D78)

23,75 (D01)

19,50 (D03)

21,50 (D04)

24,25 (D78)

19,25 (Đ82)

20 (D83)

A01: 24,5

D01: 25,75

D78: 25,25

A01: 26,00

C00:

D01: 26,50

D04, D06:

D78: 27,00

D83:

Quản lý khách sạn

26,25 8 (C00)
21,5 (D01)
18 (D02, D04, D79 – D83)
18,75 (D03)
17 (D05, D06)
20,75 (D78)

23,50 (D01)

23 (D03)

21,75 (D04)

23,75 (D78)

19,50 (D82)

20 (D83)

A01: 24,25

D01: 25,25

D78: 25,25

A01: 26,00

C00:

D01: 26.10

D04, D06:

D78: 26,60

D83:

Quản lý văn phòng

18,25 (A00)
25 (C00)
18,75 (D01)
18 (D02 – D06, D79 – D83)
18,5 (D78)

21,75 (A00)

25,50 (C00)

22 (D01)

21 (D03)

20 (D04)

22,25 (D78)

18 (D82, D83)

A01: 22,5

C00: 28,5

D01: 24,5

D04: 23,75

D78: 24,5

D83: 20

A01: 25,60

C00: 28,80

D01: 26,00

D04, D06: 26,00

D78: 26,50

D83: 23,80

Nghiên cứu quốc tế

16,5 (A00)
25 (C00)
19,25 (D01)
17 (D02, D78)
18 (D03-D06, D79 – D83)

21 (A00)

26,50 (C00)

22,75 (D01)

18,75 (D03)

19 (D04)

23 (D78)

18 (D82)

18 (D83)

A01: 23

C00: 28,75

D01: 24,75

D04: 22,5

D78: 24,5

D83: 23,25

A01: 25,70

C00: 28,80

D01: 26,20

D04, D06: 25,50

D78: 26,90

D83: 21,70

Nghiên cứu quốc tế (CLC)

A01: 20

C00: 25,75

D01: 21,75

D78: 21,75

A01: 25,00

C00: 26,90

D01: 25,50

D04, D06:

D78: 25,70

D83:

Tâm lý

19,5 (A00)
24,25 (C00)
21,5 (D01)
21 (D02, D03, D82)
19 (D04)
18 (D05, D79, D80, D83)

22,50 (A00)

25,50 (C00)

22,75 (D01)

21 (D03)

19,50 (D04)

23 (D78)

23 (D82)

18 (D83)

A01: 24,75

lúc 00:28

D01: 25,5

D04: 21,5

D78: 24,25

D83: 19,5

A01: 26,50

C00: 28,00

D01: 27,00

D04, D06: 25,70

D78: 27,00

D83: 24,70

Thông tin – thư viện

16 (A00)
19,75 (C00)
17 (D01, D78)
18 (D02 – D06, D79 – D83)

17,50 (A00)

20,75 (C00)

17,75 (D01)

READ  Học viện Báo chí và Tuyên truyền ở đâu? Lý do nên học trường Báo | Aviationaustralia.asia

18 (D03)

18 (D04)

17,50 (D78)

18 (D82, D83)

A01: 16

C00: 23,25

D01: 21,75

D04: 18

D78: 19,5

D83: 18

A01: 23,60

C00: 25,20

D01: 24.10

D04, D06: 23,50

D78: 24,50

D83: 22,40

Nghiên cứu tôn giáo

16,5 (A00)
17,75 (C00)
16,5 (D01, D78)
18 (D02, D04 – D06, D79 – D83)
17,5 (D03)

17 (A00)

18,75 (C00)

17 (D01, D03, D04, D78, D82, D83)

A01: 17

lúc 00:21

D01: 19

D04: 18

D78: 18

D83: 18

A01: 18.10

C00: 23,70

D01: 23,70

D04, D06: 19,00

D78: 22,60

D83: 20,00

Triết học

16 (A00)
18,5 (C00)
16,5 (D01)
18 (D02 – D04, D78 – D83)
17 (D05)

17,75 (A00)

19,50 (C00)

17,50 (D01)

18 (D03, D04)

17,50 (D78)

18 (D82, D83)

A01: 19

C00: 22,25

D01: 21,5

D04: 18

D78: 18,25

D83: 18

A01: 23,20

C00: 24,90

D01: 24,20

D04, D06: 21,50

D78: 23,60

D83: 20,00

Văn hóa học đường

lúc 00:24

D01: 20

D04: 18

D78: 18,5

D83: 18

A01:

C00: 26,50

D01: 25,30

D04, D06: 22,90

D78: 25.10

D83: 24,50

Văn chương

21,5 (C00)
19 (D01)
18 (D02 – D06, D79, D80, D82, D83)
17,25 (D78)
17,5 (D81)

22,5 (C00)

20 (D01)

18 (D03, D04)

20 (D78)

18 (D82, D83)

C00: 25,25

D01: 23,5

D04: 18

D78: 22

D83: 18

A01:

C00: 26,80

D01: 25,30

D04, D06: 24,50

D78: 25,50

D83: 18,20

Nghiên cứu Việt Nam

23,5 (C00)
16,5 (D01)
18 (D02 – D06, D79 – D83)
17 (D78)

25 (C00)

21 (D01)

18 (D03, D04)

21 (D78)

18 (D82, D83)

C00: 27,25

D01: 23,25

D04: 18

D78: 22,25

D83: 20

A01:

C00: 26,30

D01: 24,40

D04, D06: 22,80

D78: 25,60

D83: 22,40

Khoa học Xã hội

16 (A00)
21,75 (C00)
17,75 (D01)
18 (D02 – D06, D79 – D83)
17,25 (D78)

18 (A00)

23,50 (C00)

21 (D01)

20 (D03)

18 (D04)

19,75 (D78)

18 (D82, D83)

A01: 17,5

C00: 25,75

D01: 23,75

D04: 20

D78: 22,75

D83: 18

A01: 24,70

C00: 27,10

D01: 25,50

D04, D06: 23,90

D78: 25,50

D83: 23,10

Nhật Bản đọc

24 (D01)

20 (D04)

22,50 (D06)

24,50 (D78)

21,75 (D81)

19 (D83)

A01: 20

D01: 25,75

D06: 24,75

D78: 25,75

A01:

C00:

D01: 26,50

D04, D06: 25,40

D78: 26,90

D83:

Du học Hàn Quốc

A01: 24,5

lúc 00:30

D01: 26,5

D04: 21,25

D78: 26

D83: 21,75

A01: 26,80

C00: 30,00

D01: 27,40

D04, D06: 26,60

D78: 27,90

D83: 25,60

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," saitin_product_size_number ": 0," saitin_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process " setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 150_tiny_height_image 0," resize_height_image " ": 690," resize_image_max_height ": 0," _ resize_news_image "120", "resize_news_image_thumbnail": "300", "300", "" resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_0 ",": "resize 280" _height ":" . 400_save "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_image_width ": 0," mobile_news_image_height "size: 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "mailt_smtpport" ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe ", gmail_smtpuser": "info.zamashop@gmail.com", "gmail_smtppass" : "zamalovely! @ #", "site_group": "1", "site_template_color": false, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false , "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n được sinh ra s u1ed1", "module_description": "Xem c u1ee9u để u00f4 lấy thông tin u00e1c tr u01b0 u1eddng hoặc u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};