Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ | Aviationaustralia.asia

A. GIỚI THIỆU

 • Tên trường: Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ
 • Số trường: CDT1507
 • Loại trường: Công cộng
 • Quy trình đào tạo: Cao đẳng – Trung cấp – Liên thông – Văn bằng 2
 • Địa chỉ số. 2201, Hung Vuong Street, Gia Cam Ward, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
 • ĐT: 0210.3843.252 – 0210.3846.440 – 0210. 3847.168
 • E-mail: [email protected]
 • Trang mạng: http://duocphutho.edu.vn/
 • Facebook: www.facebook.com/yduocphutho/

B. BÁO CÁO NHÂN VIÊN NĂM 2021

I. Thông tin chung

1. Thời gian vào cửa

 • Đăng ký nhiều lần trong năm, nhận hồ sơ từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021.
 • Đăng ký trực tuyến tại: http://duocphutho.edu.vn/

2. Vấn đề đầu vào

 • Thí sinh phải hoàn thành chương trình trung học phổ thông hoặc tương đương.

3. Đăng ký hạn chế

 • Tuyển dụng trên toàn quốc.

4. Lối vào

5. Đọc

II. Nhà máy tuyển dụng

C. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ
Cổng trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

Trường trung học vẫn đang được điều trị

Khi cần thay đổi, cập nhật nội dung bài viết này, vui lòng gửi email đến: [email protected]

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," saitin_product_size_number ": 0," saitin_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process " setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_tiny ": 150_tiny_height_image 0,": 0, "resize_image_image_image:" resize_max ", resize_image_image_max:" ": 690," resize_image_max_height ": 0," _ resize_news_image "120", "resize_news_image_thumbnail": "300", "300", "300" "resize_news_image_normal": "420", "resize_news_image_normal_height": " thay đổi kích thước_0 ". 400_save "," size_mobile_image_width ": 0," size_mobile_image_height ": 0," size_mobile_image_width ": 0," mobile_news_image_height "size: 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "mailt_smtpport" ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn "," mail_smtppass ":" 123 $% ^ qwe ", gmail_smtpuser": "info.zamashop@gmail.com", "gmail_smtppass" : "zamalovely! @ #", "site_group": "1", "site_template_color": false, "setting_update_newdate": "1", "setting_data_schema": "1", "setting_schema_customize": "", "setting_admin_edit_fast": false , "setting_use_location": false, "setting_tab_data": false, "setting_show_admin_create": false, "setting_cache_on": "1", "setting_cache_time": "60", "site_access":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]}, "setting_module_access": {"tuyensinhso": {"module_code": "tuyensinhso", "module_title": "Tuy nhiên u1ec3n được sinh ra s u1ed1", "module_description": "Xem c u1ee9u để u00f4 lấy thông tin u00e1c tr u01b0 u1eddng hoặc u1c3n được sinh ra để u00e0n qu u1ed1c "}}," setting_design_page ": {" index ":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

READ  [Bonus] Download Kỷ Cambri trở lại | Fiery | Aviationaustralia.asia