Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 | Aviationaustralia.asia

Lý thuyết Lịch sử 12 bài 13: Đảng dân chủ dân tộc ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930


Bài học: Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam 1925 – 1930 – Ms. Phạm Phương Linh (Malamar VietnamJack)

I. SỰ RA ĐỜI CỦA BA TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC.

1. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Thiện.

trong. Sự ra đời của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

– Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc sang Quảng Châu (Trung Quốc) mở trại huấn luyện vận động viên, giác ngộ một số thanh niên hoạt động theo chủ nghĩa cộng sản, thành lập tổ chức cộng sản (2-1925).

– Tháng 6-1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam tiến hóa thanh niên.

b. Lịch trình

* Thành viên: Hồn ma, công nhân, nông dân, …

* Hoạt động: Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ và hải ngoại (Siem).

* Tư tưởng chính trị: Chủ nghĩa Mác – Lênin.

* Các hoạt động hàng ngày:

– Nguyễn Ái Quốc tiếp tục đào tạo, huấn luyện những người cách mạng.

– Phổ biến sách báo của chủ nghĩa Mác:

+ Xuất bản Tạp chí Thanh niên (tháng 6 năm 1925) làm chương trình tọa đàm.

+ Đầu năm 1927, xuất bản Đường đời của Nguyễn Ái Quốc.

Lý thuyết Lịch sử 12 bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 |  Sơ lược lý thuyết Lịch sử 12

– Cuối năm 1928, thực hiện quan điểm “vô sản hoá”.

C. Chức vụ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên:

– Tổ chức chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Các chương trình tư tưởng và chính trị: truyền bá lý luận về cách mạng dân tộc trong các công đoàn và những người theo chủ nghĩa dân tộc Việt Nam.

+ Phương án tổ chức: xây dựng các hiệp hội và cơ cấu tổ chức, kết quả là sự ra đời của những người cộng sản, do đó hợp nhất thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Tân Việt Cách mạng Đảng.

Tân Việt Cách mạng Đảng
Thời gian và địa điểm thành lập

– Tháng 7 năm 1928.

– Huế (Việt Nam).

Nội dung thành viên Thanh niên thông minh và yêu nước.
Mục đích của công việc Lãnh đạo những người nghèo ở nhà và thương lượng với các cộng đồng bị áp bức trên khắp thế giới để lật đổ đế chế và thành lập một xã hội công bằng.
Khu vực làm việc Trung Quốc
sabani – Tháng 9/1929, các đảng viên tích cực của Tân Việt đi theo con đường cách mạng vô sản, thành lập Công đoàn Indochine.

3. Việt Nam Quốc dân Đảng.

trong. Khai sinh, ly hôn

– Trên cơ sở đầu tiên của Trung ương là xã Nam Đồng Thư, ngày 25/12/1927, Việt Nam Quốc dân Đảng được thành lập, dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Thái Học, … dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Thái Học.

b. Lịch trình

* Các thành viên: tay nghề thấp, tay nghề cao, tay nghề giỏi, tay nghề cao, người Việt trong quân đội Pháp, giai cấp tư sản dân tộc, …

* Nơi làm việc: hầu hết ở một số tỉnh Bắc Kỳ.

* Lam thê nao để noi:

– Khi mới thành lập, không có kế hoạch, nhưng nói chung: trước hết là biến xã hội thành một cuộc cách mạng, sau đó là biến thế giới thành một cuộc cách mạng.

– Năm 1929, Người công bố Kế hoạch hành động, vạch ra các nguyên tắc “Tự do, Bình đẳng, Bác ái”. Cuộc cách mạng này sẽ diễn ra 4 lần, nghĩa là:

+ Đánh tan giặc Pháp, lật đổ ngai vàng.

Thành lập chính thể cộng hòa và hành chính dân chủ.

* Lam thê nao để noi:

– Vũ khí hủy diệt hàng loạt, khủng bố.

– Các hoạt động đấu tranh có sự tham gia của quân đội, không chú trọng đến việc tuyên truyền cách mạng và dựng trại trong quần chúng.

* Hoạt động thường xuyên: tổ chức các cuộc biểu tình ôn hòa (9-2-1930), nhưng không thành công.

Lý thuyết Lịch sử 12 bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 |  Sơ lược lý thuyết Lịch sử 12

Khởi nghĩa Yên Bái (ngày 9 tháng 2 năm 1930)

II. Đảng cộng sản việt nam ra đời

1. Sự hình thành các nhóm cộng sản năm 1929

trong. Đặt vấn đề: Năm 1929, tổ chức công đoàn và các đoàn thể yêu nước ở Việt Nam mở rộng, tạo ra những làn sóng mạnh mẽ.

b. Hình thành các nhóm cộng sản:

* Đảng xã hội chủ nghĩa Đông Dương

– Tháng 3-1929, các đảng viên lão thành của Cách mạng Việt Nam ở Bắc Kỳ mít tinh tại số 5D phố Hàm Long (Hà Nội), thành lập Đảng bộ Cộng sản đầu tiên.

– Từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 5 năm 1929, tại Đại hội đầu tiên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Hồng Kông (Trung Quốc), phái đoàn Bắc Kỳ đã đặt vấn đề thành lập một đảng cộng sản, nhưng không được chấp thuận nên bỏ cả nước. .

– Ngày 17/6/1929 những người cộng sản miền Bắc họp tại số nhà 312 phố Khâm Thiên (Hà Nội) để quyết định thành lập Đảng bộ Cộng sản Đông Dương, thông qua hiến pháp và hiến pháp của Đảng, do Búa Liềm công bố, bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. buổi tiệc. .

* Đảng cộng sản Nam

– Tháng 8-1929, các cán bộ cao cấp của Tổng bộ và Kỳ bộ Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội thành lập An Nam Cộng sản Đảng và xuất bản tờ báo làm người phát ngôn.

* Liên minh xã hội chủ nghĩa Đông Dương.

– Tháng 9-1929, một số đồng chí lãnh đạo Tân Việt thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương.

C. Nghĩa

– Sự ra đời của ba đảng cộng sản (1929) là mốc son trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam bằng con đường cách mạng vô sản.

– Ba tổ chức cộng sản được thành lập ở Việt Nam năm 1929, tiến hành nhiều hoạt động khác nhau, cạnh tranh có hiệu quả, tấn công lẫn nhau, làm cho các tổ chức cách mạng ở địa phương có nguy cơ bị chia rẽ lớn.

2. Đảng cộng sản Việt Nam.

trong. Tình hình

– Cuối năm 1929, phong trào lao động và yêu nước phát triển mạnh mẽ, phong trào đấu tranh và yêu nước tiến bộ. .

– Ba nhóm cộng sản ở Việt Nam thành lập năm 1929 hoạt động khác nhau, tranh giành ảnh hưởng, tấn công lẫn nhau => các nhóm cách mạng ở địa phương đứng trước nguy cơ chia rẽ lớn.

– Nguyễn Ái Quốc nghe tin Đảng Việt Nam Cách mạng Thanh niên tách thành hai đảng xã hội chủ nghĩa, liền cho Xiêm sang Trung Quốc để thống nhất các tổ chức xã hội chủ nghĩa.

⇒ Từ ngày 6 tháng 1 đến ngày 8 tháng 2 năm 1930, một cuộc họp của Đảng Cộng sản được triệu tập tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) với sự tham gia của Đảng bộ Cộng sản Ấn Độ và đại biểu của An Giang, Đảng xã hội chủ nghĩa của miền Nam.

b. Người bán buôn Abun khoai môn

Lý thuyết Lịch sử 12 bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 |  Sơ lược lý thuyết Lịch sử 12

Ví dụ: Một cuộc họp của Đảng Cộng sản

– Nhà phê bình Ái Quốc phê phán những quan điểm tiêu cực của các nhóm cộng sản.

– Sự hợp nhất của các đảng cộng sản thành Đảng cộng sản Việt Nam, thông qua bản chính trị vắn tắt, bản tóm tắt chiến lược và bản hiến pháp vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Đây là kế hoạch chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

* Nội dung Cương lĩnh chính trị:

+ Đường lối chiến lược: Cách mạng Việt Nam tiến hành hai bước: tiến hành “cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng tiến tới xã hội cộng sản chủ nghĩa”.

+ Cách mạng Việt Nam chiến lược: chống đế quốc, chống phong kiến.

+ Hành động trước mắt: Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến ​​và cách mạng tư sản, đưa nước Việt Nam hoàn toàn độc lập; hình thành chính phủ công nhân và nông dân, tổ chức lực lượng công nhân và nông dân; chiếm đất của đế quốc và những kẻ chống đối cách mạng để chia cho nông dân nghèo, …

+ Cách mạng phát triển: lực lượng chủ yếu là công nhân, nông dân ngày càng đông: tiểu tư sản, trí thức; Người giàu, người vừa phải, người yếu và người theo thuyết ngộ đạo bị bóc lột hoặc ở mức trung bình.

+ Lãnh đạo cách mạng: giai cấp công nhân thông qua Đảng cộng sản Việt Nam.

+ Thừa nhận cách mạng Việt Nam là một bộ phận hợp thành của phong trào cách mạng toàn cầu.

Farko Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là một cuộc cách mạng giành độc lập dân tộc, trong đó có vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. Tự do và tự do là những ý tưởng cốt lõi của nền tảng này.

– Ngày 24/02/1930, Đ / c Indochine gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.

⇒ Ý nghĩa: Hội nghị cộng sản có tư cách là hội nghị thành lập đảng.

C. Nơi ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam:

– Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của quá trình đấu tranh dân tộc và giai cấp sôi nổi của nhân dân Việt Nam trong mấy chục năm đầu thế kỉ XX.

– Sự ra đời của Đảng là hình mẫu của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, phong trào công nhân và chủ nghĩa yêu nước ở Việt Nam trong thời kỳ mới.

Sự ra đời của đảng là một bước ngoặt lớn trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu sự chấm dứt khủng hoảng về đường lối lãnh đạo cách mạng.

– Sự ra đời của Đảng là quá trình quyết định đầu tiên cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam.

Xem thêm phần Lý thuyết Lịch sử lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch sử lớp 12 được tổng hợp, chọn lọc, chi tiết và hay hơn:

Ngân hàng đề thi miễn phí luyện thi THPT quốc gia tại Khoahoc.vietjack.com

CHỈ 250K CHO MỖI LỚP HỌC, VIETJACK HỖ TRỢ COVID

Tuyển tập video dạy học từ những giáo viên giỏi nhất – TỪ 399K tại Khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

room-trao-dan-toc-dan-chu-o-viet-nam-tu-nam-1925-den-nam-1930.jsp


Phần còn lại của loạt bài lớp 12

READ  Lý thuyết Sinh học 12 Bài 21: Di truyền y học | Aviationaustralia.asia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud