Lý thuyết Lịch Sử 12 Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 | Aviationaustralia.asia

Lý thuyết Lịch sử 12 bài 12: Đảng dân chủ dân tộc Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925


Bài học: Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 – Ms. Phạm Phương Linh (Malamin Việt Nam)

I. SỰ THAY ĐỔI NỀN KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, TRUYỀN THỐNG, XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM SAU THẾ GIỚI.

1. Mục đích đánh chiếm châu Âu lần thứ hai của thực dân Pháp.

trong. Những lý do tại sao Pháp khai thác:

– Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, nước Pháp tàn phá với cái chết của hơn 1,4 triệu người bị thương, nhiều thành phố, làng mạc, nhà máy, .. bị phá hủy, tài sản thiệt hại ước tính khoảng 200 tỷ Pharang.

⇒ Để trả thù cho những ảnh hưởng của chiến tranh, ngay sau Thế chiến thứ nhất, Pháp đã tăng cường sử dụng Đông Dương (nhưng chủ yếu là ở Việt Nam).

b. Thời gian quản lý:

– Cuộc đánh chiếm Đông Dương lần thứ hai của thực dân Pháp (hầu hết ở Việt Nam) diễn ra vào năm 1919 – 1929.

C. Quan điểm của thuộc địa Pháp:

– Tập trung đầu tư vào các ngành kinh tế: vốn ít, lợi nhuận cao, thu hồi vốn nhanh; những thành phần kinh tế không có khả năng cạnh tranh với nền kinh tế trong nước.

– Bạo lực và cướp bóc, ngược đãi, không thúc đẩy kinh tế thuộc địa.

– Mục tiêu đưa Việt Nam trở thành thị trường lớn của Pháp.

d. Khoáng sản:

– Noma:

+ Là nền kinh tế tập trung nhiều hơn vào vốn.

+ Thực dân Pháp tăng chia ruộng đất để lập nông trường (thường là nông trường cao su).

– Ngành công nghiệp:

+ Đặc biệt chú ý đến việc khai thác than và quặng sắt (tirin, kẽm, …).

+ Hạn chế sự phát triển của các ngành công nghiệp lớn; phát triển thêm các ngành công nghiệp nhẹ để tận dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên, lao động và các dịch vụ phục vụ đời sống hàng ngày của người Pháp.

– Thương mại: chiếm lĩnh thị trường Việt Nam.

+ Đánh nặng hàng nhập khẩu (Trung Quốc, Nhật Bản) nhập khẩu vào Việt Nam.

+ Thuế khấu trừ hoặc thuế loại trừ đối với hàng hóa của Pháp.

– Cải thiện giao thông khai thác mỏ và phục vụ quân sự.

Lý thuyết Lịch sử 12 bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 |  Sơ lược lý thuyết Lịch sử 12

Tài nguyên của thực dân Pháp ở Việt Nam trong Đế chế thứ hai

e. Tác động của việc sử dụng thứ cấp đối với Việt Nam

READ  Unit 10 lớp 12: Reading | Aviationaustralia.asia

* Tác động tích cực:

– Góp phần chuyển biến kinh tế, xã hội Việt Nam => tạo môi trường thuận lợi cho việc hình thành và phát triển chiến lược cứu nước theo đường lối của giai cấp vô sản.

– Sự du nhập của chủ nghĩa tư bản vào Việt Nam => góp phần chuyển đổi kinh tế ở một số vùng.

– Bổ sung thêm quân mới vào nhóm yêu nước (tiểu tư sản, tiểu tư sản dân tộc …).

* Tác động tiêu cực:

– tài nguyên cạn kiệt.

– Một xã hội bị chia rẽ.

– Nền văn hóa của đất nước bị hủy hoại.

– Xung đột sắc tộc giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp ngày càng leo thang.

2. Chính sách chính trị, văn hoá, giáo dục của các cường quốc thực dân Pháp.

trong. Chính sách chính trị, văn hóa và giáo dục của Pháp:

– Chính trị:

+ Thực hiện chính sách “ăn chia”; chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của nhân dân Việt Nam.

+ Tăng cường thiết bị quân sự, cảnh sát, nhà tù, cơ quan tình báo, …

+ Thực hiện một số thay đổi hiến pháp.

– Về văn hoá: việc thi hành chính sách văn hoá, chế độ nô lệ dạy dỗ, cổ vũ mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội, v.v.

Lý thuyết Lịch sử 12 bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 |  Sơ lược lý thuyết Lịch sử 12

Dân An nam nghiện thuốc phiện

– Về giáo dục: hạn chế mở trường; xuất bản sách báo tuyên truyền “khai hóa dân gian” của thực dân và gieo rắc ảo tưởng hòa bình, cấu kết với thực dân cướp nước, ngụy quyền bán đất.

b. Kết quả của chính sách văn hóa và giáo dục của Pháp:

– Nó kích thích tư duy quốc tế.

– Bỏ tù, bắt bớ người Việt Nam dốt nát, lạc hậu, suy yếu nòi giống.

– Sự du nhập của văn hóa phương Tây đang tràn vào Việt Nam tạo nên một nền văn hóa và môi trường văn hóa….

3. Những chuyển biến mới về kinh tế và xã hội ở Việt Nam.

trong. Sự thay đổi kinh tế.

– Nền kinh tế Việt Nam đã có bước tiến mới, nhưng vẫn trong tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, lệ thuộc vào kinh tế Pháp.

– Chỉ thay đổi cục bộ ở một số vùng, miền khác (Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn, …)

Lý thuyết Lịch sử 12 bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 |  Sơ lược lý thuyết Lịch sử 12

Sài Gòn Tp.

b. Thay đổi xã hội

Dưới ảnh hưởng của Chiến tranh thế giới thứ hai, Việt Nam ngày càng bị chia cắt.

* Giai cấp thống trị phong kiến:

– Cấp trên của bà: chúng cộng tác với thực dân Pháp, đàn áp nhân dân, chúng chống phá cách mạng.

– Trung và hạ chủ: có tinh thần chống thực dân, tham gia các đoàn thể yêu nước nếu hoàn cảnh cho phép.

* Giai cấp tư sản:

– Giai cấp tư sản mại bản có quyền lợi liên quan đến đế quốc nên hòa nhập với họ về mặt chính trị một cách chặt chẽ.

– Giai cấp tư sản dân tộc: ít nhiều yêu nước, chống thực dân, phong kiến, nhưng lập trường không ổn định, dễ điều chỉnh.

READ  Unit 13 lớp 12: Speaking | Aviationaustralia.asia

* Tầng lớp tiểu tư sản: tăng nhanh; ông là người có tâm huyết với cách mạng và là một lực lượng quan trọng trong cách mạng và dân chủ ở Việt Nam.

* Tầng lớp nông thôn: bị áp bức, ngược đãi, có tinh thần chống độc tài, cố chấp, rất kiên cường, có chí hướng cách mạng.

* Giai cấp công nhân: lớn mạnh và trưởng thành nhanh chóng về giác ngộ chính trị, có tinh thần yêu nước, là lực lượng to lớn và giữ vị trí lãnh đạo cách mạng.

II. DÂN CHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1925

1. Tác phẩm của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh và các Việt kiều khác

trong. Hoạt động của Phan Bội Châu

Lý thuyết Lịch sử 12 bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 |  Sơ lược lý thuyết Lịch sử 12

– Cuối năm 1917 thực dân Pháp giải phóng Phan Bội Châu.

– Phan Bội Châu là người có tác động của Cách mạng tháng Mười.

– Trong lúc tình hình không thể thay đổi, các đoàn thể yêu nước và cách mạng ở Việt Nam lại có nhiều chuyển biến mới, đến tháng 6-1925, thực dân Pháp bắt được Phan Bội Châu và đưa về Huế.

b. Phan Châu Trinh tác phẩm.

Lý thuyết Lịch sử 12 bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 |  Sơ lược lý thuyết Lịch sử 12

– Năm 1922, vua Khải Định sang Pháp tham dự một cuộc triển lãm thuộc địa.

Hán Phan Châu Trinh viết thư Bảy điều, giải thích 7 tội đáng bị vua trừng trị.

– Tổ chức diễn thuyết, lên án các chế độ quân chủ, quan lại ở Việt Nam.

– Tiếp tục cảnh báo “khai dân trí, rung dân, sống dân”.

– Tháng 6-1925, Phan Châu Trinh về nước, tiếp tục truyền bá, phá hoại chế độ quân chủ, bảo vệ nhân quyền, …

C. Hoạt động của một số người Việt Nam qua lại

– Năm 1925, những người Việt Nam vượt biên sang Pháp thành lập “Nghiệp đoàn Công nhân Giáo dục Indochine”.

– 1923, Tam Tam xã được thành lập tại Quảng Châu (Trung Quốc). Ngày 19/6/1924, Phạm Hồng Thái lên kế hoạch ám sát Tướng Pháp ở Sa Điền (Quảng Châu, Trung Quốc).

2. Hoạt động của ma, ma, thợ.

trong. Giai cấp tư sản hoạt động

– Năm 1919, tổ chức tẩy chay giai cấp tư sản Hoa kiều, thu hút người Việt Nam dùng hàng Việt Nam.

– Năm 1923, tư bản Pháp chống thực dân Sài Gòn và tư bản Pháp kiểm soát việc xuất khẩu gạo vào Nam Kỳ.

– Hình thành các đảng phái chính trị để vận động:

Lý thuyết Lịch sử 12 bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 |  Sơ lược lý thuyết Lịch sử 12

+ Đảng Lập hiến (do Bùi Quang Chiêu đứng đầu)

+ Đội Nam Phong (Đội trưởng Phạm Quỳnh), Đội Trung Bắc Tân Văn (do Nguyễn Văn Vĩnh làm Đội trưởng).

– Cần dùng báo chí để bênh vực quyền lợi của mình, nêu khẩu hiệu tự do dân chủ để vận động quân đội, tìm sự ủng hộ của quần chúng để gây sức ép với Pháp.

Nhận xét: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản vẫn còn đè nặng về chính sách kinh tế; Tình hình đấu tranh căng thẳng, dễ dàng hòa giải khi thực dân Pháp công nhận quyền lợi của họ.

READ  Listening Unit 3: Ways of socialising Cách thức giao tiếp xã hội | Tiếng Anh 12 (Trang 34 - 36 SGK ) | Aviationaustralia.asia

b. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản thấp hơn:

– Thành lập các chính đảng vận động quân đội: Việt Nam Nghĩa quân, Lực lượng vũ trang Việt Nam, Đảng Thanh niên, …

– Thành lập các nhà xuất bản tiến bộ như: Cương Học Thực, Nam Đồng Thư, Quan Hải Tùng Thư;

– Nhiều tờ báo thúc đẩy các ý tưởng phát triển như: Chuông kêu, An nam trẻ, thổ địa ..

– Các hoạt động chiến đấu khác:

+ Đấu tranh đòi chính quyền Pháp trả tự do cho Phan Bội Châu (1925).

+ Tưởng niệm, để tang cụ Phan Châu Trinh (1926), …

Lý thuyết Lịch sử 12 bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 |  Sơ lược lý thuyết Lịch sử 12

Khu tưởng niệm Phan Châu Trinh (1926).

Nhận xét: thú vị nhưng tạm bợ, dễ bị phá vỡ khi thực dân Pháp bóp chết hoặc giảm giá.

C. Công nhân đang di chuyển.

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Liên hiệp Công nhân Việt Nam đã mở rộng ra cấp độ cao hơn:

– Tính chất của cuộc đấu tranh đã chuyển từ buôn lậu máy móc, đốt nhà máy, … sang bãi công.

– Xuất hiện một số chính đảng đầu tiên của giai cấp vô sản như Công đoàn (1920), Nghiệp đoàn công nhân Hải quân Viễn Đông (1921), …

– Tháng 8-1925 đình công. => Dường như một giai đoạn mới của phong trào lao động – Công nhân Việt Nam đang bắt đầu đấu tranh với những mục tiêu chính trị rõ ràng.

3. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc

trong. Những hoạt động thường ngày của Nguyễn Ái Quốc năm 1919 – 1924

Trong khi Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc
1919 – Gửi bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” tới hội nghị Versailles.
1920

– Đọc cuốn sách đầu tiên của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa.

– Tham gia Hội đồng Tua, bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Đảng Cộng sản Quốc tế và việc thành lập Đảng Cộng sản Pháp.

Lý thuyết Lịch sử 12 bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 |  Sơ lược lý thuyết Lịch sử 12

Nguyễn Ái Quốc tham dự Hội đồng Tua (12/1920)

1921

– Thành lập Hiệp hội thuộc địa.

– Báo Khổ.

– Bản tin cho các Báo: Nhân ái, Đời sống công nhân, …

1922 – Ở Pháp hoạt động cách mạng: nghiên cứu Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa Mác – Lê-nin, viết bài cho các tờ báo tiến bộ, truyền bá sách tiến bộ về Việt Nam, …
1923 – Sang Liên Xô dự hội nghị quốc tế nông dân.
1924

– Tham dự Đại hội V của Quốc tế Cộng sản.

– Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc rời Liên Xô về Quảng Châu (Trung Quốc) hoạt động cách mạng.

b. Ái Quốc tận tụy với Cách mạng Việt Nam (1919-1924)

Lý thuyết Lịch sử 12 bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925 |  Sơ lược lý thuyết Lịch sử 12

– Xác định con đường cứu nước đúng đắn nhất của nhân dân Việt Nam – phương pháp cách mạng vô sản.

– Tổ chức tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xem thêm phần Lý thuyết Lịch sử lớp 12 ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch sử lớp 12 được tổng hợp, chọn lọc, chi tiết và hay hơn:

Ngân hàng đề thi miễn phí luyện thi THPT quốc gia tại Khoahoc.vietjack.com

CHỈ 250K CHO MỖI LỚP HỌC, VIETJACK HỖ TRỢ COVID

Tuyển tập video dạy học từ những giáo viên giỏi nhất – TỪ 399K tại Khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

phong-trao-dan-toc-dan-chu-o-viet-nam-tu-nam-1919-den-nam-1925.jsp


Phần còn lại của loạt bài lớp 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud