Giải Cùng em học Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3. Luyện tập chung hay nhất tại VietJack | Aviationaustralia.asia

Cùng giải Toán 4 Tập 1 Tuần 18. Kí hiệu phân phối 9. Kí hiệu phân phối 3. Luyện tập hay nhất

Bài 1: Với các số: 645; 2349; 53 202; 13 218; 712 341.

a) Các số chia hết cho 9 là: …………………………………

b) Các số không chia hết cho 9 là: ………………………………………….

Hướng dẫn điều trị:

a) Các số chia hết cho 9 là: 2349; 712 341.

b) Các số không chia hết cho 9 là: 645; 53 202; 13 218.

Xuất hiện:

Số 9 có thể được chia cho tổng các số của nó cho 9.

Chúng tôi tính tổng các số của mỗi số:

645: 6 + 4 + 5 = 15 không chia hết cho 9.

2349: 2 + 3 + 4 + 9 = 18 chia hết cho 9

53 202: 5 + 3 + 2 + 0 + 2 = 12 không chia hết cho 9

13 218: 1 + 3 + 2 + 1 + 8 = 15 không thể chia hết cho 9.

712 341: 7 + 1 + 2 + 3 + 4 + 1 = 18 có thể chia hết cho 9.

Bài 2: Nhập số đúng vào chỗ trống để:

a) 918
Miễn phí cùng các bạn tập 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu phân bố 9. Dấu hiệu phân bố 3. Bài tập hay nhất Việt NamJack
phân phối của 9.

b) 51
Miễn phí cùng các bạn tập 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu phân bố 9. Dấu hiệu phân bố 3. Bài tập hay nhất Việt NamJack
phân phối của 9.

c) 130
Miễn phí cùng các bạn tập 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu phân bố 9. Dấu hiệu phân bố 3. Bài tập hay nhất Việt NamJack
bộ phận 3.

Hướng dẫn điều trị:

a) 918
Miễn phí cùng các bạn tập 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu phân bố 9. Dấu hiệu phân bố 3. Bài tập hay nhất Việt NamJack
hoặc 918
Miễn phí cùng các bạn tập 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu phân bố 9. Dấu hiệu phân bố 3. Bài tập hay nhất Việt NamJack

Mô tả: 918
Miễn phí cùng các bạn tập 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu phân bố 9. Dấu hiệu phân bố 3. Bài tập hay nhất Việt NamJack
có thể chia hết cho 9 nếu 9 + 1 + 8 +
Miễn phí cùng các bạn tập 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu phân bố 9. Dấu hiệu phân bố 3. Bài tập hay nhất Việt NamJack
có thể chia cho 9 hoặc 18+
Miễn phí cùng các bạn tập 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu phân bố 9. Dấu hiệu phân bố 3. Bài tập hay nhất Việt NamJack
phân phối của 9.

Vì vậy, bạn có thể nhập 0 hoặc 9.

b) 51
Miễn phí cùng các bạn tập 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu phân bố 9. Dấu hiệu phân bố 3. Bài tập hay nhất Việt NamJack

Giải thích: Vì 5 + 1 + 3 = 9 chia hết cho 9.

c) 130
Miễn phí cùng các bạn tập 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu phân bố 9. Dấu hiệu phân bố 3. Bài tập hay nhất Việt NamJack
hoặc 130
Miễn phí cùng các bạn tập 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu phân bố 9. Dấu hiệu phân bố 3. Bài tập hay nhất Việt NamJack
hoặc
Miễn phí cùng các bạn tập 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu phân bố 9. Dấu hiệu phân bố 3. Bài tập hay nhất Việt NamJack

Giải thích: Vì 1 + 3 + 0 + 2 = 6 có thể chia hết cho 3

Hoặc 1 + 3 + 0 + 5 = 9 chia cho 3

Hoặc 1 + 3 + 0 + 8 = 12 chia hết cho 3.

Bài 3: Viết đúng Đ, viết sai S:

a) Số 460 572 chia hết cho 3
Miễn phí cùng các bạn tập 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu phân bố 9. Dấu hiệu phân bố 3. Bài tập hay nhất Việt NamJack

b) Số 108 972 với 9 không chia hết
Miễn phí cùng các bạn tập 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu phân bố 9. Dấu hiệu phân bố 3. Bài tập hay nhất Việt NamJack

Hướng dẫn điều trị:

a) Số 460 572 chia hết cho 3
Miễn phí cùng các bạn tập 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu phân bố 9. Dấu hiệu phân bố 3. Bài tập hay nhất Việt NamJack

b) Số 108 972 với 9 không chia hết
Miễn phí cùng các bạn tập 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu phân bố 9. Dấu hiệu phân bố 3. Bài tập hay nhất Việt NamJack

READ  Đề thi Toán lớp 4 Giữa kì 2 năm 2021 | Aviationaustralia.asia

Xuất hiện:

a) 4 + 6 + 0 + 5 + 7 + 2 = 24 có thể chia hết cho 3 nên 460 572 có thể chia hết cho 3.

b) 1 + 0 + 8 + 9 + 7 + 2 = 27 có thể chia hết cho 9 nên 108 972 chia hết cho 9.

Bài 4: Tìm x, biết:

a) x có thể chia hết cho 3 và 366

b) x có thể chia hết cho 9 và 1105

Hướng dẫn điều trị:

a) x có thể chia hết cho 3 và 366

x = 369.

b) x có thể chia hết cho 9 và 1105

x = 1107.

Bài 5: Đúng viết Đ, viết S sai.

a) Những số có số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3
Miễn phí cùng các bạn tập 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu phân bố 9. Dấu hiệu phân bố 3. Bài tập hay nhất Việt NamJack

b) Số 11 123 có thể chia hết cho 3
Miễn phí cùng các bạn tập 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu phân bố 9. Dấu hiệu phân bố 3. Bài tập hay nhất Việt NamJack

c) Số 456 789 không chia hết cho 3
Miễn phí cùng các bạn tập 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu phân bố 9. Dấu hiệu phân bố 3. Bài tập hay nhất Việt NamJack

d) Số 10 680 chia hết cho 2, 3 và 5.
Miễn phí cùng các bạn tập 4 Tập 1 Tuần 18. Dấu hiệu phân bố 9. Dấu hiệu phân bố 3. Bài tập hay nhất Việt NamJack

Hướng dẫn điều trị:

a) Những số có số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 3
Cùng các bạn giải Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 18. Ký hiệu phân phối 9. Ký hiệu phân phối 3. Biểu diễn hay nhất VietJack

b) Số 11 123 có thể chia hết cho 3
Cùng các bạn giải Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 18. Ký hiệu phân phối 9. Ký hiệu phân phối 3. Biểu diễn hay nhất VietJack

Giải: 11 123 có tổng là 1 + 1 + 1 + 2 + 3 = 8 không chia hết cho 3.

c) Số 456 789 không chia hết cho 3
Cùng các bạn giải Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 18. Ký hiệu phân phối 9. Ký hiệu phân phối 3. Biểu diễn hay nhất VietJack

d) Số 10 680 chia hết cho 2, 3 và 5.
Cùng các bạn giải Toán lớp 4 Tập 1 Tuần 18. Ký hiệu phân phối 9. Ký hiệu phân phối 3. Biểu diễn hay nhất VietJack

Giải thích: 10 680 kết thúc bằng 0 nên có thể chia hết cho 2 và 5.

10 680 có: 1 + 0 + 6 + 8 + 0 = 15 thì chia cho 3 nên chia cho 3.

Vậy 10 680 chia hết cho 2, 3 và 5.

Bài 6: Với ba trong bốn số 0; 3; Số 6; 9 viết các số có ba chữ số và:

a) Khối 9: ……………………………………….

b) Chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9: ………………….

c) Khối 2, 3, 5: …………………………………………………………………………………………

Hướng dẫn điều trị:

a) Phân phối 9: 369; 396; 639; 693; Năm 936; 963.

b) Phân phối 3 nhưng không phải là 9: 306; 360; 603; 630; 309; 390; 903; 930; 609; 690; 906; 960.

READ  Tập làm văn lớp 4 trang 54 Đoạn văn trong bài văn kể chuyện | Aviationaustralia.asia

c) Phân phối 2, 3, 5: 360; 630; 690; 960; 390; 930.

Bài 7: Viết số đúng vào dấu chấm:

Số kẹo Minh nhiều hơn 31 nhưng ít hơn 45. Lưu ý rằng nếu Minh bỏ vào mỗi hộp 5 viên kẹo hoặc 2 viên kẹo vào mỗi hộp thì sẽ bảo vệ được số kẹo. Hỏi Minh có tất cả bao nhiêu cái kẹo.

Trả lời: Tôi có …………………………. kẹo.

Hướng dẫn điều trị:

Trả lời: Bạn Minh có 40 cái kẹo.

Giải thích: Vì số kẹo cho vào mỗi hộp 5 viên kẹo hoặc cứ hết 2 hộp kẹo thì số kẹo chia hết cho 2 và 5 nên hết bằng 0.

Nhưng số kẹo nhiều hơn 31, ít hơn 45 nên chỉ có thể là 40.

Bài 8: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Bảng sau đây cho biết số học sinh trong mỗi lớp đã tham gia vào nhóm cờ vua:

Phích cắm Số lượng học sinh
Bài 2 130
Bài 3 105
Bài 4 125
Tổng số học sinh

Nếu chia tổng số học sinh mỗi nhóm có 15 học sinh thì số nhóm học sinh là:

A. 14 nhóm B. 20 nhóm

C. 22 trụ D. 24 trụ

Hướng dẫn điều trị:

Hình tròn D. 24.

Mô tả: Tổng số học sinh là: 130 + 105 + 125 = 360 (học sinh)

Số nhóm học sinh là: 360: 15 = 24 nhóm.

Thích học hỏi: Tiếp tục nhập để có câu trả lời chính xác:

Lớp 4A hưởng ứng nỗ lực gây quỹ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trung bình mỗi ngày lớp 4A kiếm được 357 000 đồng. Mục tiêu của lớp 4A là có được 5 355 000 đồng. Lớp 4A sẽ mất bao nhiêu ngày để đạt được mục tiêu gây quỹ?

READ  Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 trang 82, 83 Luyện từ và câu | Aviationaustralia.asia

Hướng dẫn điều trị:

Lớp 4A đạt được mục tiêu gây quỹ trong số ngày sau:

5 355 000: 357 000 = 15 (ngày)

Trả lời: 15 ngày.

Các phần Chữa bệnh Bài tập khác cùng bạn tìm hiểu Bước 4, Tập 1:

Xem thêm danh sách Để đọc kỹ trong Hình 4:


Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Kiểm tra lớp 3-4-5 a Khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC BỒI DƯỠNG TRẺ NĂM 2010 LỚP 9-10 LỚP 4

Phụ huynh đăng ký học lớp 4 cho con sẽ được miễn phí bộ đề kiểm tra học kỳ. Quý phụ huynh hãy đăng ký học thử cho bé và được tư vấn miễn phí tại Khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Bạn đã có ứng dụng VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT, Nối, Bài văn mẫu, Trắc nghiệm trực tuyến, Bài giảng…. khoản trợ cấp. Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên Facebook và youtube:

Danh sách Quà với học sinh lớp 4 toán được biên soạn bám sát nội dung Sách 4 Tập 1 & Tập 2 giúp học Bước 4 hiệu quả hơn.

Nếu thấy hay, mong các bạn động viên và chia sẻ! Thông tin không hợp lệ quy tắc bình luận trang web Bạn sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Phần còn lại của loạt bài lớp 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud