Cách tính điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp, mạch song song, mạch cầu | Aviationaustralia.asiaA. Cách & Ví dụ

– Vòng tròn mắc nối tiếp với các điện trở: R = Rđầu tiên + KHOẢNG CÁCH2 + … + ARZIKIn

Quảng cáo

Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

– Mắc nối tiếp song song với điện trở:

Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

+ Nếu có 2 điện trở:

Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

+ Nếu có n – ARHA Độc thân:

Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp ánVật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

– Các mạch điện trở phức tạp bị ngắn mạch (nối không kháng) thì:

+ Xác định các điểm có thể giống nhau (chuyển hướng ngắn).

+ Rút ra lý thuyết và thực hiện phép tính theo hình vẽ.

Quảng cáo

– Trong trường hợp đường tròn có hệ đo thì có thể coi số đo để xác định các tham số liên quan của phương trình.

Trương hợp đặc biệt

Cầu tiêu chuẩn:
Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

Tôi đã rời ARha5 hoặc gộp 2 điểm M, N rồi vẽ lại hình tròn là 1 trong 2 hình sau:

Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

Vòng tròn cầu không hợp lệ:
Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

Chúng ta chuyển từ hình tròn vuông sang hình tròn ngôi sao hoặc ngược lại.

Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp ánVật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

Ví dụ 1:Mạch được cho như trong hình. Trong WEALTHđầu tiên = 10Ω,2 = 6, R3 = 2Ω, R4 = 2Ω, R5 = 4Ω. Tính điện trở theo đường tròn đó.

Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

Quảng cáo

Học phí:

+ Vì nó rẻ3 và WEALTH5 bao gồm trong danh sách, chúng tôi có:35 = KHỐI LƯỢNG3 + KHOẢNG CÁCH5 = 6Ω

+ Vì nó rẻ4 phù hợp với R35 Alkulan:

Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

+ Vì nó rẻđầu tiên trong chuỗi với R345 nên: WEALTH1345 = KHỐI LƯỢNGđầu tiên + KHOẢNG CÁCH345 = 10 + 1,5 = 11,5Ω

+ Vì nó rẻ2 phù hợp với R1345 Alkulan:

Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

Ví dụ 2:Mạch được cho như trong hình. Trong WEALTHđầu tiên = 6, R2 = 2Ω, R3 = 3Ω. Tính điện trở theo đường tròn đó.

Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

Học phí:

+ Gọi M là điểm nối giữa điện trở R2 và WEALTH3. M và A liên quan trực tiếp nên M tương ứng với A.

+ Gọi N là điểm nối giữa điện trở Rđầu tiên và WEALTH2. N và B liên quan trực tiếp nên N tương ứng với B.

Hình tròn được làm lại như sau:

Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp ánVật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

+ Domin (giá rẻđầu tiên // ARZIKI2 // ARZIKI3) Alkulan:

READ  5 Thói Quen Của Những Người “Quảng Giao” Hiệu Quả Nhất | Aviationaustralia.asia

Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

Ví dụ 3: Mạch được cho như trong hình. Trong WEALTHđầu tiên = 15Ω,2 = 10Ω,3 = 10Ω,4 = 10Ω. Tính điện trở theo đường tròn đó.

Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

Học phí:

+ Gọi M là điểm nối giữa điện trở R2 SỰ GIÀU CÓ3 và WEALTH4.

Hình tròn được làm lại như sau:

Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp ánVật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

+ Domin (giá rẻ3 // ARZIKI4) Alkulan:

Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

+ Domin (giá rẻ2 n MẶT NẠ34) Alkulan:

+ Domin (giá rẻđầu tiên // ARZIKI234) Alkulan:

Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

Ví dụ 4: Ba điện trở Rđầu tiên = 1Ω, WEALTH2 = 2Ω, R3 = 3Ω. Có bao nhiêu cách nối các điện trở này với nhau? Tìm lực cản phù hợp trong mọi tình huống.

Học phí:

3 điện trởđầu tiênSỰ GIÀU CÓ2SỰ GIÀU CÓ3 duy trì:

– [R1 nt R2 nt R3]: Rtđ = Rđầu tiên + KHOẢNG CÁCH2 + KHOẢNG CÁCH3 = 1 + 2 + 3 = 6Ω.

– [R1 // R2 // R3]:

Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

– [R1 nt (R2 // R3)]:

Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

– [R1 // (R2 nt R3)]:

Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

– [R2 nt (R1 // R3)]:

Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

– [R2 // (R1 nt R3)]:

Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

– [R3 nt (R1 // R2)]:

Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

– [R3 // (R1 nt R2)]:

Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

Vậy: Có 8 cách mắc 3 điện trở R.2SỰ GIÀU CÓđầu tiênSỰ GIÀU CÓ3 như trên.

Ví dụ 5: Dây dẫn có điện trở R = 144 Ω. Phải cắt bao nhiêu đoạn chính xác để khi mắc song song thì điện trở tiêu chuẩn là 4Ω?

Học phí:

Điện trở của bất kỳ khu vực nào của điện thoại sau khi ngắt kết nối là:

Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

Điều chỉnh điện trở của n dây đơn bằng //:

Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

Ví dụ 6: Có hai loại điện trở Rđầu tiên = 3, R2 = 5Ω. Yêu cầu của mỗi loại là bao nhiêu để khi mắc nối tiếp chúng có điện trở tiêu chuẩn là 55Ω?

Học phí:

Gọi x là số điện trở Rđầu tiêny là số điện trở R2 để sử dụng: x, số y, dương.

– Điều chỉnh điện trở khi hệ thống mắc nối tiếp:

Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

– Vì y là một nên xác định: 11 – 0,6x ≥ x ⇒ x ≤ 18,3.

• x = 0 y = 11: vòng tròn có 11 điện trở R2 hai nối tiếp.

• x = 5 ⇒ y = 8: Đoạn mạch gồm 5 điện trở Rđầu tiên và 8 điện trở2 hai nối tiếp.

READ  Interpretation là gì? Phân biệt interpretation và interpreting | Aviationaustralia.asia

• x = 10 ⇒ y = 5: vòng tròn gồm 10 điện trở Rđầu tiên và 5 điện trở2 hai nối tiếp.

• x = 15 ⇒ y = 2: vòng tròn gồm 15 điện trở Rđầu tiên và 2 điện trở2 hai nối tiếp.

Ví dụ 7: Cho một hình tròn như hình bên. Sani ARZIKIđầu tiên = KHỐI LƯỢNG3 = 2Ω, R2 = KHỐI LƯỢNG5 = 4, R4 = 5Ω. Tính điện trở cho phù hợp.

Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

Học phí:

+ Chúng tôi có:
Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án
Vòng tròn cầu không cân bằng.

+ Đầu tiên, chúng ta quay hình tròn AMN sang hình tròn ngôi sao.

Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

Với:
Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

+ Vòng tròn được thiết kế lại để gửi hình ảnh đầy đủ.

Chúng ta có:
Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

+ Một lần nữa:
Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

Vậy tương đương của điện trở tròn là:

Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

B. Bài tập

Bài 1. Tính đúng điện trở của các hình tròn dưới đây, biết rằng các điện trở đều như nhau và bằng R = 12Ω

Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp ánVật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp ánVật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

a) Hình 1: Vì nó có ARHAđầu tiên và WEALTH2 bao gồm trong danh sách, chúng tôi có:td = KHỐI LƯỢNGđầu tiên + KHOẢNG CÁCH2 = 24

b) Hình 2: Vì nó có ARHA2 và WEALTH3 bao gồm trong danh sách, chúng tôi có:23 = KHỐI LƯỢNG2 + KHOẢNG CÁCH3 = 24

+ Vì nó rẻđầu tiên phù hợp với R23 Alkulan:

Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

c) Hình 3: Vì trọng lượng2 và WEALTH3 bao gồm trong danh sách, chúng tôi có:23 = KHỐI LƯỢNG2 + KHOẢNG CÁCH3 = 24

+ Vì nó rẻđầu tiên phù hợp với R23 Alkulan:

Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

+ Vì R trong danh sách với R1-23 nên: WEALTHtd = R + ARZIKI1-23 = 12 + 8 = 20Ω

Bài 2. Hai dây dẫn khi ghép liên tiếp có điện trở gấp 6,25 lần so với khi ghép song song. Tính điện trở của hai dây.

Bài 3. Có hai loại điện trở 5is và 7Ω. Tìm số điện trở mỗi loại để nếu mắc chúng mắc nối tiếp ta được điện trở 95Ω với số điện trở nhỏ nhất là bao nhiêu.

Gọi x và y lần lượt là 5Ω và 7 điện trở khác nhau (trong đó x và y không có giá trị).

READ  Giao tiếp với hệ điều hành | Aviationaustralia.asia

+ Theo thứ tự ta có: 5x + 7y = 95
Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án

+ Domin x0 ⇒
Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật lý 11 có đáp án
y 13,6

+ Để x là số âm thì y phải là phím thứ 5 hoặc y = 0 và thỏa mãn điều kiện.

. Vậy: y = 0 thì x = 19; hoặc y = 5 và khi đó x = 12; hoặc y = 10 và sau đó x = 5 Vì tổng các điện trở không lớn nên ta chọn x = 5 và y = 10. Vậy cần ít nhất 5 điện trở 5Ω và 10 điện trở 7Ω.Bài 4. Cho một hình tròn như hình bên. Sani ARZIKIđầu tiên = KHỐI LƯỢNG3 = 2Ω, R2 = KHỐI LƯỢNG5 = 4, R

4

Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết – Bài tập Vật lý 11 có đáp án
Hiển thị giải pháp
Chúng ta có:Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết – Bài tập Vật lý 11 có đáp án Kết cấu cầu có thể điều chỉnh được nên dòng điện qua R5 bằng không nên bỏ đoạn R5 ra ta có chuyển hướng (R).đầu tiênn MẶT NẠ2 ) // (ARZIKI3n MẶT NẠ

4). Chúng tôi có: WEALTHthứ mười hai = KHỐI LƯỢNGđầu tiên + KHOẢNG CÁCH2 = 2 + 4 = 6, WEALTH34 = KHỐI LƯỢNG3 + KHOẢNG CÁCH

4

= 2 + 4 = 6

Vì vậy, phù hợp với sức đề kháng xung quanh:

Vật lý 11 | Chuyên đề: Lý thuyết – Bài tập Vật lý 11 có đáp án

Xem thêm các đề Vật lý lớp 11 có trong một số đề thi THPT Quốc gia:

https://www.youtube.com/watch?v=ieCkGJwl-s8 Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng đề kiểm tra lớp 11 a

Khoahoc.vietjack.com CHỈ 250K CHO MỖI LỚP HỌC, VIETJACK ĐƯỢC COVID HỖ TRỢ

Đăng ký 11 khóa học tốt nhất dành cho thanh thiếu niên 2k4 tại

Khoahoc.vietjack.com Bạn đã có ứng dụng VietJack trên điện thoại, giải bài tập, Soạn SBT, Văn mẫu, Ôn thi Online, Bài giảng …. miễn phí. Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ trên Android và iOS.

Nhóm học Facebook miễn phí dành cho teen 2k5:

fb.com/groups/hoctap2k5/ Theo dõi chúng tôi miễn phí trên Facebook và youtube: Nếu thấy hay, mong các bạn động viên và chia sẻ! Thông tin không hợp lệ


quy tắc bình luận trangBạn sẽ bị đình chỉ bình luận vĩnh viễn.

Dinh-luat-om-cho-doan-mach-chi-co-dien-tro-r.jsp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud