Cách tính công của lực điện trường, điện thế, hiệu điện thế giữa hai điểm hay, chi tiết | Aviationaustralia.asiaA. Cách & Ví dụ

Thực hiện chiến lược:

+ Hàm điện áp trong cùng trường A = qEd

Khả năng của các điểm trong điện trường Vật lý 11 | Chủ đề: Điện tích, các vi sai có thể xảy ra Chủ đề: Lý thuyết - Đáp án thực hành Vật lý 11

+ Có thể thay điện tích q: Vật lý 11 | Chủ đề: Điện tích, các vi sai có thể xảy ra Chủ đề: Lý thuyết - Đáp án thực hành Vật lý 11

+ Có thể do tích điện nhiều lần V = Vđầu tiên + JANO2 + JANO3 + … + JAHoa Kỳ

+ Điện áp Vật lý 11 | Chủ đề: Điện tích, các vi sai có thể xảy ra Chủ đề: Lý thuyết - Đáp án thực hành Vật lý 11

Quảng cáo

Ví dụ 1: Điểm khác biệt chính giữa điểm C và điểm D trong điện trường là Uđĩa CD = 200 V. Tính toán

trong. Điện trường dịch chuyển proton từ C đến D.

b. Trường hàm di chuyển êlectron từ C sang D.

Học phí:

trong. Cơ năng của điện trường chuyển động của proton: Ađĩa CD = kuđĩa CD = 3,2.10-17J

b. Cơ năng của công thức truyền động của điện trường: Ađĩa CD = kuđĩa CD = – 3,2.10-17J

Ví dụ 2: Điểm khác biệt chính giữa hai điểm M và N là UMN = 1 V. Nếu điện tích q = 11 C dịch chuyển từ M đến N thì hiệu điện thế có chức năng gì? Mô tả kết quả thống kê.

Học phí:

+ Cơ năng điện trường làm dịch chuyển điện tích q từ M đến N là: A = qUMN = – 1 (J)

+ Dấu (-) cho biết hàm hiệu điện thế là hàm điện trở nên để dịch chuyển điện tích q từ M đến N thì phải sinh ra cơ năng A = 1 J..

Quảng cáo

Ví dụ 3: Khi bay qua 2 điểm M và N trong điện trường đều tăng thì động năng tăng 250eV (1eV = 1,6.10).-19J). Đánh giá sự khác biệt tiềm tàng giữa M và N.

Học phí:

Ta có: Cơ năng của điện trường là A = qUAB = Wd

Vật lý 11 | Chủ đề: Điện tích, các vi sai có thể xảy ra Chủ đề: Lý thuyết - Đáp án thực hành Vật lý 11.

Vậy: Hiệu điện thế chính giữa hai điểm M và N trong điện trường là UMN = -250V.

READ  Tên các loài hoa bằng tiếng Anh | Aviationaustralia.asia

Ví dụ 4: A, B, C là ba điểm tạo ra một đường thẳng tại A được đặt trong cùng một điện trường với vectơ E tương ứng với AB. Bari α = 60 °; BC = 10 cm và UBC = 400 V.

Vật lý 11 | Chủ đề: Điện tích, các vi sai có thể xảy ra Chủ đề: Lý thuyết - Đáp án thực hành Vật lý 11

a) Liệt kê UACUCHA còn bạn.

b) Tính công thực hiện để điện tích q = 10 dịch chuyển-9 C từ A → B, từ B → C và từ A → C.

c) Đặt thêm vào C điện tích điểm q = 9.10– mười C. Tìm cường độ điện trường tổng hợp tại A.

Quảng cáo

Học phí:

Vật lý 11 | Chủ đề: Điện tích, các vi sai có thể xảy ra Chủ đề: Lý thuyết - Đáp án thực hành Vật lý 11

a) đếnAC = E.AC.cos90 ° = 0.

UCHA = UBC + USỰ THAY ĐỔI = UBC = 400 V.

Vật lý 11 | Chủ đề: Điện tích, các vi sai có thể xảy ra Chủ đề: Lý thuyết - Đáp án thực hành Vật lý 11

chaAB = kuAB = -qUCHA = -4.10-7 J.

TRONGBC = kuBC = 4,10-7 J.

TRONGAC = kuAC = 0.

c) Điện tích q đặt ở C sẽ gây ra cường độ điện trường E ‘ nó có một hướng dẫn như thể hiện trong hình; lớn:

Vật lý 11 | Chủ đề: Điện tích, các vi sai có thể xảy ra Chủ đề: Lý thuyết - Đáp án thực hành Vật lý 11

ETRONG = E + E ‘; có hướng như hình vẽ, lớn: EA = Vật lý 11 | Chủ đề: Điện tích, các vi sai có thể xảy ra Chủ đề: Lý thuyết - Đáp án thực hành Vật lý 11 = 9,65,103 V / m.

Ví dụ 5: Cho ba tấm sắt A, B, C đặt song song như hình vẽ bên. dđầu tiên = 5cm, d2 = 8 cm. Các bản tích điện và điện trường giữa các bản như nhau, có độ lớn như hình vẽ bên: E.đầu tiên = 4,104V / m, E2 = 5,104V / m. Chọn nguồn hiệu điện thế trên tấm A, tìm hiệu điện thế VKHẤU TRỪ VUU thuộc loại B và C.

Vật lý 11 | Chuyên đề: Bài Tập Về Điện, Sự Khác Biệt Có Thể Có Chủ đề: Lý thuyết - Vở bài tập Vật lý 11 có đáp án

Học phí:

– Domin Eđầu tiên Từ A đến B, ta có: UAB = ĐẾNTRONG – LƯU ÝKHẤU TRỪ = Eđầu tiên.dđầu tiên

Điện áp cơ bản trên tấm A: VTRONG = 0

Lấy từ: VUKHẤU TRỪ = ĐẾNTRONG – Eđầu tiêndđầu tiên = 0 – 4,104.5.10-2 = -200V

READ  Kim ngạch là gì? Cách tính kim ngạch xuất khẩu | Aviationaustralia.asia

– Domin E2 Từ C đến B, ta có: UCB = ĐẾN – LƯU ÝKHẤU TRỪ = E2.d2

Lấy từ: VU = ĐẾNKHẤU TRỪ + E2d2 = -2000 + 5,104.8.10-2 = 2000V

B. Bài tập

Bài 1: Phí q = 10-số 8 C chuyển động dọc theo các đoạn tam giác ABC có cạnh = 10 cm trong cùng một điện trường, điện trường đều E = 300 V / m, E // BC. Tính công của điện trường khi q chuyển động trên mỗi cạnh của tam giác.

Vật lý 11 | Chủ đề: Điện tích, các vi sai có thể xảy ra Chủ đề: Lý thuyết - Đáp án thực hành Vật lý 11

Năng lượng điện có chức năng khi q chuyển động qua các phần của một tam giác:

TRONGAB = qEAB.cos120 ° = -10-số 8.300.0,1 / 2 = -1,5.10-7 J

TRONGBC = qEBC = 10-số 8.300.0,1 = 3,10-7 J

TRONGSỰ THAY ĐỔI = qEAC.cos60 ° = 10-số 8.300.0,1 / 2 = 1,5.10-7 J.

Bài 2: Hiệu điện thế tăng từ điểm M đến điểm N trong điện trường, giữa hai điểm có hiệu điện thế UMN = 100V. Chức năng của bộ nguồn là đúng?

TRONGMN = eUMN = -1,6.10-19.100

Vật lý 11 | Chủ đề: Điện tích, các vi sai có thể xảy ra Chủ đề: Lý thuyết - Đáp án thực hành Vật lý 11

Bài 3: Cho điện tích chuyển động giữa hai điểm đặt trong một điện trường chuẩn có hiệu điện thế 3000 V / m thì hiệu điện thế làm việc là 90 mJ. Nếu hiệu điện thế định mức là 4000 V / m thì hiệu điện thế định mức có thể làm dịch chuyển điện tích giữa hai điểm là bao nhiêu?

ina: AMN1 = qEđầu tiênd; TRONGMN2 = qE2d

Vật lý 11 | Chủ đề: Điện tích, các vi sai có thể xảy ra Chủ đề: Lý thuyết - Đáp án thực hành Vật lý 11

Bài 4: Trong cùng một điện trường, nếu trên đường sức có xác suất chênh lệch 10 V giữa hai điểm giữa chúng 4 cm và giữa hai điểm cách nhau 6 cm thì xác suất chênh lệch là bao nhiêu?

READ  Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ trưởng sản xuất trong nhà máy | Aviationaustralia.asia

Xét đường sức: Uđầu tiên = Edđầu tiên; U2 = Ed2

Vật lý 11 | Chủ đề: Điện tích, các vi sai có thể xảy ra Chủ đề: Lý thuyết - Đáp án thực hành Vật lý 11

Bài 5: Có điện tích của hai điểm qđầu tiên = 10-số 8 C da q2 = 4,10-số 8 khoảng lùi r = 12cm. Tính hiệu điện thế của hai điện tích này tại vùng có điện trường bằng không.

Chúng ta có: Vật lý 11 | Chủ đề: Điện tích, các vi sai có thể xảy ra Chủ đề: Lý thuyết - Đáp án thực hành Vật lý 11

Để điện trường bằng không thì điểm M nằm giữa hai điện tích và thỏa mãn điều kiện.

Vật lý 11 | Chủ đề: Điện tích, các vi sai có thể xảy ra Chủ đề: Lý thuyết - Đáp án thực hành Vật lý 11

Mặt khác Vật lý 11 | Chủ đề: Điện tích, các vi sai có thể xảy ra Chủ đề: Lý thuyết - Đáp án thực hành Vật lý 11

sau đó Vật lý 11 | Chủ đề: Điện tích, các vi sai có thể xảy ra Chủ đề: Lý thuyết - Đáp án thực hành Vật lý 11

Bài 6: Có ba tấm kim loại phẳng A, B, C được xếp song song như hình vẽ bên. Có để tâmđầu tiên = 5cm, d2 = 4cm tấm C hướng xuống, tấm A và B được tích điện có hiệu điện thế -100V, + 50V. Điện trường giữa các bản là điện trường như nhau. Xác định cường độ điện trường Eđầu tiên, E2.

Vật lý 11 | Chủ đề: Điện tích, các vi sai có thể xảy ra Chủ đề: Lý thuyết - Đáp án thực hành Vật lý 11

Chọn phiên bản C làm mặc định, DRAW = 0.

Vật lý 11 | Chủ đề: Điện tích, các vi sai có thể xảy ra Chủ đề: Lý thuyết - Đáp án thực hành Vật lý 11

E2 hướng dẫn từ phiên bản B sang phiên bản C:

Vật lý 11 | Chủ đề: Điện tích, các vi sai có thể xảy ra Chủ đề: Lý thuyết - Đáp án thực hành Vật lý 11

Xem thêm các đề Vật lý lớp 11 có trong một số đề thi THPT Quốc gia:


Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng đề kiểm tra lớp 11 a Khoahoc.vietjack.com

CHỈ 250K CHO MỖI LỚP HỌC, VIETJACK HỖ TRỢ COVID

Đăng ký 11 khóa học tốt nhất dành cho thanh thiếu niên 2k4 tại Khoahoc.vietjack.com

Bạn đã có ứng dụng VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT, Nối, Bài văn mẫu, Trắc nghiệm trực tuyến, Bài giảng…. khoản trợ cấp. Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ trên Android và iOS.

Nhóm học Facebook miễn phí dành cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên Facebook và youtube:

Nếu thấy hay, mong các bạn động viên và chia sẻ! Thông tin không hợp lệ quy tắc bình luận trang Bạn sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


cong-cua-luc-dien-hieu-dien-the.jspPhần còn lại của loạt bài lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud