500 Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 có đáp án | Aviationaustralia.asia


Để đọc kỹ phần Đại số và Giải tích 11, loạt bài Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung sách Đại số và Giải tích 11 nhằm giúp bạn học tốt nhất môn Đại số và Giải tích 11.

Mục lục Đại số và Giải tích 11

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Chương 2: Kết hợp – Có thể

Chương 3: Danh sách số – Thêm và trao quyền

Chương 4: Giới hạn

Chương 5: Nguồn gốc

Danh sách các câu hỏi cho mỗi bài học

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Chương 2: Kết hợp – Có thể

Chương 3: Danh sách số – Thêm và trao quyền

Chương 4: Giới hạn

Chương 5: Nguồn gốc

Tổng kết cuối năm

Câu hỏi Bài 1 (có đáp án): Bài tập lượng giác (Phần 1)

Bài 1. Constan:

READ  Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 7 Tiết 2 (có đáp án): EU | Aviationaustralia.asia

Đại số và Giải tích bài 11 | Đại số và Giải tích nhiều câu hỏi chọn lọc 11

Cài đặt này được đặc trưng bởi:

A. KHOẢNG CÁCH

BR {k2π, k ∈ Z}.

C. {k2π, k ∈ Z}.

D

Giáo án Đại số và Giải tích 11 | Các khóa học và các câu hỏi thường gặp Đại số và Giải tích 11

Chọn câu trả lời C

Bài 2. Hàm số y = sinxcos2x là:

A. Công việc đều.

B. Công việc không có ý nghĩa hoặc tính chất.

C. Hoạt động không thường xuyên.

D. Vớ vẩn.

Đại số và Giải tích bài 11 | Các khóa học và các câu hỏi thường gặp Đại số và Giải tích 11

Chọn một câu trả lời đơn giản

Bài 3. Constan Đại số và Giải tích bài 11 | Các khóa học và các câu hỏi thường gặp Đại số và Giải tích 11 Bạn hài lòng với chỗ nghỉ nào nhất trong số những chỗ nghỉ này?

A. Công việc đều.

B. Công việc không có ý nghĩa hoặc tính chất.

C. Xác định trên R.

D. Vớ vẩn.

Giáo án Đại số và Giải tích 11 | Các khóa học và các câu hỏi thường gặp Đại số và Giải tích 11

Chọn câu trả lời A

Bài 4. Hành động nào sau đây là sai?

A. y = sin2x

B. y = sin2x.kosx.

C. y = tanx / cosx.

D. y = cotx / sinx.

Đại số và Giải tích bài 11 | Các khóa học và các câu hỏi thường gặp Đại số và Giải tích 11

Chọn câu trả lời C

Bài 5. Thao tác nào sau đây là đúng?

TRONG. Giáo án Đại số và Giải tích 11 | Các khóa học và các câu hỏi thường gặp Đại số và Giải tích 11

B. y = sinx.cos2x

C. y = cosx.sin2x

D. y = cosxsin3x.

Yi y = tội lỗi2x và y = cosx cũng là hàm số nên hàm số y = cosx. tội2hàm x là đơn giản.

Chọn câu trả lời C

Bài 6. Hàm số y = cosx / (2sinx- √3) có tập xác định là:

A. R {π / 3 + k2π, k ∈ Z}.

BR {π / 6 + kπ, k ∈ Z}.

C. R {π / 6 + k2π, 5π / 6 + k2π, k ∈ Z}.

D. R {π / 3 + k2π, 2π / 3 + k2π, k ∈ Z}.

Giáo án Đại số và Giải tích 11 | Các khóa học và các câu hỏi thường gặp Đại số và Giải tích 11

Lựa chọn câu trả lời

Bài học 7. Hàm số y = tan (x / 2 – π / 4) có tập xác định như sau:

READ  Sinh 11 Bài 2: Vận chuyển các chất trong cây | Aviationaustralia.asia

A. R {π / 2 + k2π, k ∈ Z}.

B. R {π / 2 + kπ, k ∈ Z}.

C. R {3π / 2 + k2π, k ∈ Z}.

DR

Đại số và Giải tích bài 11 | Các khóa học và các câu hỏi thường gặp Đại số và Giải tích 11

Chọn câu trả lời C

Bài 8. Định nghĩa của hàm số y = bed (2x – π / 3) + 2 là:

A. R {π / 6 + kπ, k ∈ Z}.

BR {π / 6 + k2π, k ∈ Z}.

C. R {5π / 12 + kπ / 2, k ∈ Z}.

D. R {π / 6 + kπ / 2, k ∈ Z}.

Giáo án Đại số và Giải tích 11 | Các khóa học và các câu hỏi thường gặp Đại số và Giải tích 11

Chọn một câu trả lời đơn giản

Bài 9. Constan:

Đại số và Giải tích bài 11 | Đại số và Giải tích nhiều câu hỏi chọn lọc 11

Cài đặt này được đặc trưng bởi:

A. R {kπ, k ∈ Z}.

BR {π / 2 + π, k ∈ Z}.

C. R {π / 2 + k2π, k ∈ Z}.

D. R {kπ / 2, k ∈ Z}.

Giáo án Đại số và Giải tích 11 | Các khóa học và các câu hỏi thường gặp Đại số và Giải tích 11

Chọn câu trả lời C

Bài 10. Cho hàm số y = sinx / (1 + tanx) và k ∈ Z.

Khoảng thời gian nào sau đây trở lại trong thiết lập tác vụ?

Đại số và Giải tích bài 11 | Đại số và Giải tích nhiều câu hỏi chọn lọc 11

Đại số và Giải tích bài 11 | Các khóa học và các câu hỏi thường gặp Đại số và Giải tích 11

Vì vậy, khoảng thời gian này không nằm trong cài đặt dự án được chỉ định.

Chọn câu trả lời A

Câu hỏi Bài 2 (có đáp án): Phương trình lượng giác cơ bản (phần 1)

Bài 1: Phương trình cos23x = 1 có nghiệm là:

A. x = kπ, k ∈ ZB x = kπ / 2, k ∈ Z.

C. x = kπ / 3, k ∈ ZD x = kπ / 4, k ∈ Z.

Đại số và Giải tích bài 11 | Các khóa học và các câu hỏi thường gặp Đại số và Giải tích 11

Chọn câu trả lời C

Bài 2: Đơn vị đo (x – π / 4) = 0 là nghiệm:

A. x = π / 4 + kπ, k ∈ ZB x = 3π / 4 + kπ, k ∈ Z.

C. x = kπ, k ∈ ZD x = k2π, k ∈ Z.

Đại số và Giải tích bài 11 | Đại số và Giải tích nhiều câu hỏi chọn lọc 11

Chọn câu trả lời A

READ  Unit 11 lớp 7: Skills 2 | Aviationaustralia.asia

Bài 3: Giường trung bình (x + π / 4) = 0 có nghiệm là:

A. x = – π / 4 + kπ, k ∈ ZB x = π / 4 + kπ, k ∈ Z.

C. x = – π / 4 + k2π, k ∈ ZD x = π / 4 + k2π, k ∈ Z.

Đại số và Giải tích bài 11 | Các khóa học và các câu hỏi thường gặp Đại số và Giải tích 11

Chọn KHÔNG

Bài 4: Phía trong [0;π]phép tính sáu = 1 – cos2x có tập hợp thông tin sau:

Giáo án Đại số và Giải tích 11 | Đại số và Giải tích nhiều câu hỏi chọn lọc 11

Giáo án Đại số và Giải tích 11 | Các khóa học và các câu hỏi thường gặp Đại số và Giải tích 11

Chọn một câu trả lời đơn giản

Bài 5: Phía trong [0;2 π), phương trình cos2x + sinx = 0 có tập nghiệm là:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án B

Bài 6: Trong [0;2 π), phương trình sin2x + sinx = 0 có số nghiệm là:

A. 1       B. 2

C. 3       D. 4

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án D

Bài 7: Phương trình sinx + √3cosx = 1 có số nghiệm thuộc (0;3π) là:

A. 2       B. 3

C. 4       D. 6

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án B

Bài 8:Phương trình √2cos(x + π/3) = 1 có mấy họ nghiệm?

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

A. 0       B. 2

C. 1       D. 3

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

Chọn đáp án B

Bài 9: Số nghiệm của phương trình sin(x + π/4) = 1 thuộc [0;3π] duy trì:

A. 1 B. 0

C. 2D. 3

Đại số và Giải tích bài 11 | Các khóa học và các câu hỏi thường gặp Đại số và Giải tích 11

Chọn câu trả lời C

Bài 10: Thang đo sáu = cosx có số nghiệm theo đơn vị [0;π] duy trì:

A. 1

B 4

C. 5

D. 2

Ta có sinx = cosx ⇒ sinx = sin (π / 2 – x)

Đại số và Giải tích bài 11 | Các khóa học và các câu hỏi thường gặp Đại số và Giải tích 11

Trong x [0;π] muốn k = 0. Vậy chỉ có 1 nghiệm toán trong đó [0;π].

Chọn câu trả lời A

Tham khảo thêm các câu hỏi & bài toán chọn lọc lớp 11 có đáp án kèm theo:


Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng đề kiểm tra lớp 11 a Khoahoc.vietjack.com

CHỈ 250K CHO MỖI LỚP HỌC, VIETJACK ĐƯỢC COVID HỖ TRỢ

Đăng ký 11 khóa học tốt nhất dành cho thanh thiếu niên 2k4 tại Khoahoc.vietjack.com

Bạn đã có ứng dụng VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT, Nối, Bài văn mẫu, Trắc nghiệm trực tuyến, Bài giảng…. khoản trợ cấp. Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ trên Android và iOS.

Nhóm học Facebook miễn phí dành cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên Facebook và youtube:

Nếu thấy hay, mong các bạn động viên và chia sẻ! Thông tin không hợp lệ quy tắc bình luận trang web Bạn sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.



Phần còn lại của loạt bài lớp 11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud