500 Bài tập trắc nghiệm Đại số 10 có đáp án | Aviationaustralia.asia


Để đọc tốt hơn phần Đại số lớp 10, các bài giải bài tập Đại số 10 và câu hỏi trắc nghiệm Đại số 10 có đáp án được bám sát nội dung sách giáo khoa Đại số lớp 10 giúp bạn đạt điểm cao trong kì thi. và các bài kiểm tra Đại số 10.

Nội dung đại số 10 bài trắc nghiệm

Chương 1: Cụm từ – Bộ

Chương 2: Bốn hoạt động đầu tiên

Chương 3: Bình đẳng. Bình đẳng

Chương 4: Bất đẳng thức. Các vấn đề

Chương 5: Thống kê

Chương 6: Cung và góc lượng giác. Hệ thống lượng giác

Danh sách các câu hỏi cho mỗi bài học

Chương 1: Cụm từ – Bộ

Chương 2: Khởi đầu và Hoạt động của Bộ tứ

Chương 3: Bình đẳng. Bình đẳng

Chương 4: Bất đẳng thức. Các vấn đề

Chương 5: Thống kê

Chương 6: Cung và góc lượng giác. Hệ thống lượng giác

Chọn một số Bài học 1: Các cụm từ có câu trả lời

Bài 1: Cho biết P ⇒ Q là một phát biểu đúng. Khẳng định nào sau đây là đúng?

AP trở thành bắt buộc đối với Q

B. là điều kiện cần để có P

CP là điều kiện cần và đủ để Q

D. Q là điều kiện cần và đủ P

Nếu PQ đúng, thì Q là cần thiết cho P.

Chọn KHÔNG

Bài 2: Xét gợi ý của P: ∀x∈ R, x2 + 1> 0 “. Nói xấu P_ khuyến nghị P của tôi là:

17 câu trắc nghiệm có đáp án

17 câu trắc nghiệm có đáp án

Chọn KHÔNG

Bài 3: Từ xấu P: “∃x ∈ Z: x2 + x + 1 là một số lớn “:

17 câu trắc nghiệm có đáp án

Từ xấu P: “∃x ∈ Z: x2 + x + 1 là một số lớn “:

B. “∀x ∈ z: x2 + x + 1 “không đáng kể”

Chọn KHÔNG

Bài 4: Khẳng định nào sau đây là đúng?

READ  450 câu hỏi trắc nghiệm GDCD 10 có đáp án | Aviationaustralia.asia

17 câu trắc nghiệm có đáp án

17 câu trắc nghiệm có đáp án

Chọn câu trả lời C

Bài 5: Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Hình tứ giác là đường thẳng mà qua đó hai cặp cạnh bằng nhau.

B. Tam giác vuông có ba góc có góc bằng 60 °.

C. Hai hình thang cân giống nhau thì có cùng diện tích.

D. Nếu hình thang cân có bốn góc vuông thì nó là bốn góc.

Chúng tôi tìm thấy một cuộc trò chuyện về các khuyến nghị được đưa ra.

Gọi A ‘; B ‘; C ‘và D’ lần lượt là các gợi ý có thể đảo ngược A, B, C và D.

TRONG’. Hình chữ nhật hai chiều có hai cặp góc tương tác với nhau là phương nằm ngang

Tuyên bố này là đúng – dựa trên các tiêu chí xác định đúng.

B ‘. Hình tam giác có đường kính 60 ° là góc vuông.

Tuyên bố này là chính xác.

C ‘. Nếu hai tam giác ở cùng một chỗ thì hai tam giác đó được nối với nhau.

Tuyên bố này không chính xác. Nếu hai tam giác ở cùng một vị trí, khó có thể nói rằng hai tam giác được nối với nhau.

Ví dụ về tam giác cân ABC, đường cao AH. Gọi M là trung điểm của BC.

Khi đó diện tích các tam giác AMB và AMC bằng nhau nhưng hai tam giác này không bằng nhau.

D ‘. Nếu bốn góc là hình chữ nhật thì bốn góc đó có bốn góc vuông.

Câu nói này đúng về mặt ý nghĩa hình chữ nhật.

Chọn câu trả lời C

Bài 6: Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Hai tam giác gặp nhau khi và chỉ khi chúng đồng dạng và cùng cạnh.

B. Tam giác là tam giác thẳng nếu nó chỉ có một ngày bằng tổng hai góc còn lại.

C. tam giác đó là tam giác vuông nếu nó có hai khoảng bằng 60 °.

D. Tứ giác là hình chữ nhật nếu nó chỉ có 3 góc vuông.

Khuyến nghị A: Hai tam giác gặp nhau nếu và chỉ khi chúng đồng dạng và có một cạnh là giả.

* Nếu ghép hai tam giác thì chúng liên kết và có một cạnh.

Ngược lại, nếu hai tam giác đồng dạng và có cạnh bằng nhau thì không cần thiết.

Chọn câu trả lời A

Bài 7: Cho phát biểu đúng: “Tất cả các bạn của Nam đều biết bơi”. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Bình biết bơi nên Bình là bạn của Nam.

B. Chiến là bạn của Nam nên Chiến không viết bơi.

C. Minh không biết bơi nên không phải là bạn của Nam.

READ  Cách thức vận động, phát triên của sự vật và hiện tượng (phần 1) | Aviationaustralia.asia

D. Thành không phải bạn của Nam nên không biết bơi.

Ý C đúng: Minh không biết bơi nên Minh không phải là bạn của Nam.

Chọn câu trả lời C

Bài 8: Cho các phần sau:

(I) “21 là vĩ đại nhất”

(II) “Phương trình x2 + 4x – 1 = 0 có hai nghiệm thực là ”

(III) “17 câu trắc nghiệm có đáp án

(IV) “Tỉ số của năm 2006 với số chia 4 là 2”

(V) “2016 là một năm nhuận”

Trong các câu lệnh trước, số câu lệnh hợp lệ là:

A. 2;

B. 3;

C. 4;

D. 5.

Vì 21 ⋮ 3, 21 là một số ghép nên gợi ý (I) là sai.

Điều chỉnh x2 + 4x – 1 = 0 có hai nghiệm cơ bản

17 câu trắc nghiệm có đáp án

Ta có 2006 = 501 × 4 + 2 nên năm 2006 chia cho 4 lá còn lại 2, gợi ý (IV) đúng.

Năm 2016 là một năm nhuận, nó có 366 ngày, tháng Hai có 29 ngày (dẫn chứng: Năm nhuận là năm chia hết cho 4). Phát biểu (V) là đúng.

Như vậy, trong các câu trên, có 3 biểu thức đúng là (II), (IV), (V).

Chọn KHÔNG

Bài 9: Xét khuyến nghị P: ∃x ∈ R: 2x – 3 <0. Nói xấu P_ trong số các câu là:

17 câu trắc nghiệm có đáp án

Lưu ý: Nội hàm phủ định của khuyến nghị “∃x ∈ X, P (x)” là “∀x ∈ X, P (x)____“.

Chọn câu trả lời C

Bài 10: Khuyến nghị A: “∀x∈ R: x ≥ 2⇒ x2 ≥ 4 “. Lời khuyên tồi A:” ∀x ∈ R: x ≥ 2 ⇒ x2 ≥ 4 “tỏa sáng:

17 câu trắc nghiệm có đáp án

Lưu ý: Nội hàm phủ định của khuyến nghị “∃x ∈ X, P (x)” là “∀x ∈ X, P (x)____“.

Chọn KHÔNG

Bài 2 nhiều (có đáp án): Ho

Bài 1: Đặt A = {m; n; P; q} ku. Tập hợp A có bao nhiêu nhóm?

A. 15

B. 16

C. 17

D. 18

Đặt A = {m; n; P; q} có 4 phần tử.

Số thành phần trong thiết lập A là 2.4 = 16, là các tập hợp:

∅, {m}, {n}, {p}, {q}, {m; n}, {m; buổi chiều; q}, {n; p}, {n; q}, ku; q}, {m; n; buổi chiều; n; q}, {m; P; q}, {n; P; q}, {m; n; P; q}

Chọn KHÔNG

Bài 2: Đặt A = {a; b; C; d; e Có bao nhiêu nhóm?

A. 10

B. 12

C. 15

D.18

Đặt A = {a; b; C; d; e} gồm 10 nhóm với 2 phần tử:

{trong; b}; {AC}; {trong; d} {trong; e}; {b; C}; {b; d} {b; e}; {C; d} {C; e}; {d; e}

Chọn câu trả lời A

Bài 3: Đặt B = {a; b; C; d; e}. Tập hợp B có bao nhiêu nhóm gồm ba phần tử?

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

READ  Giải Language Focus - Unit 4 trang 52 SGK Tiếng Anh 10 | Aviationaustralia.asia

Ba loại là:

{trong; b; C}; {trong; b; d} {trong; b; e}; {trong; C; d} {trong; C; e}; {trong; d; e}.

Chọn câu trả lời A

Bài 4:Tập hợp X của tôi thỏa mãn điều kiện {c; d; e} ⊂ X ⊂ {a; b; C; d; e; yêu thích}?

A. 11

B. 10

C. 9

D. 8

Domin {c; d; e} ⊂ X nên c, d, e ∈ X.

Ngược lại X {{a; b; C; d; e; f} để X có thể là các cài đặt sau:

{C; d; e}, {c; d; e; AC; d; e; b}, {c; d; e; f}, c; d; e; trong; b}, {c; d; e; trong; f}, c; d; e; b; f}, c; d; e; trong; b; yêu thích}

Có tổng cộng 8 tập hợp X thỏa mãn bản chất của bài toán.

Chọn một câu trả lời đơn giản

Bài 5: Liệt kê các cài đặt A = {2k – 1 | k ∈ Z, -3 ≤ k ≤ 5} ta được:

Bộ nhiều câu hỏi 14

Vì k ∈ Z, -3 ≤ k ≤ 5 nên k có thể nhận các giá trị trong cài đặt {-3; -2; – đầu tiên; Số 0; đầu tiên; 2; 3; 4; 5}. Chúng tôi có bảng sau:

k -3 -2 – người đầu tiên 0 đầu tiên 2 3 4 5
2k – 1 ku -7 -5 -3 – người đầu tiên đầu tiên 3 5 7 9

Vậy A = {-7; -5; -3; – đầu tiên; đầu tiên; 3; Số 5; Số 7; số 8}.

Chọn KHÔNG

Bài 6: Cho A được 3 món, số thành phần trong tổ hợp A là:

A. 6

B 4

C. 8

D. 7

Giả sử tập hợp A =; a; b; C}.

Tập hợp A có 8 phần: ∅, {a}, {b}, {c}, {a; b}, {a; c}, {b; c}, {a; b; c}.

Lưu ý: Nói chung, nếu thiết lập A có n giá trị thì số nhóm A là.

Chọn câu trả lời C

Bài 7: Hai tập hợp M = {8k + 5 | k ∈ Z}, N = {4l + 1 | l ∈ Z}.

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. M MẶT

B. N UWA

C. M = MATA

D. M =, N =

Bộ nhiều câu hỏi 14

Chọn câu trả lời A

Bài 8: Dấu hiệu nào sau đây cho biết 5 là số tự nhiên?

A. 5 = MACE

B. 5 MẶT

C. 5 MẶT

D. 5 MẶT

5 là số tự nhiên ta thấy 5 C.

Chọn KHÔNG

Bài 9: Điều nào sau đây có nghĩa là π không phải là một số?

A. Q

B. = Q

C. Q

D. Q

Để cho thấy đây không phải là một con số có ý thức, chúng tôi chỉ ra: ∉ Q

Chọn một câu trả lời đơn giản

Bài 10: A = {a, b, c}. Điều nào sau đây không đúng?

A. A

B. b A

CC A

D. {a; c} A

da A = {a; b; C}. Cách viết b A không chính xác.

Cần thay đổi thành {b} A hoặc b ∈ A

Chọn KHÔNG

Xem thêm Bước 10 Bài học Lựa chọn & Câu hỏi Nhiều lựa chọn, cùng với một số câu trả lời hay:


Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng đề thi lớp 10 a Khoahoc.vietjack.com

CHỈ 250K CHO MỖI LỚP HỌC, VIETJACK HỖ TRỢ COVID

Tuyển tập video dạy học từ những giáo viên giỏi nhất – CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 a Khoahoc.vietjack.com

Bạn đã có ứng dụng VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT, Nối, Bài văn mẫu, Trắc nghiệm trực tuyến, Bài giảng…. khoản trợ cấp. Tải xuống ứng dụng ngay bây giờ trên Android và iOS.

Nhóm học facebook miễn phí dành cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên Facebook và youtube:

Nếu thấy hay, mong các bạn động viên và chia sẻ! Thông tin không hợp lệ quy tắc bình luận trang Bạn sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.Phần còn lại của bộ truyện lớp 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud